Prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 28

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: swierczag@poczta.onet.pl

Termin i godziny konsultacji

 wtorek, godz. 11.15-12.30, p. A 2.05 (semestr zimowy, rok akademicki 2016/17)

31.01. godz. 10-12.00 oraz 8.02. godz. 12.-14.00 (sesja zimowa)

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

Inż. ogrodnik 1987, SGGW Warszawa, Wydz. Ogrodniczy

Mgr biologii 1987, WSP Kielce, Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy

Dr n. leśnych w zakresie leśnictwa 1996, SGGW Warszawa, Wydz. Leśny

Dr hab. n. leśnych w zakresie gleboznawstwa, ekologii lasu 2006, AR Kraków, Wydz. Leśny

Prof. UJK od 2007

Dyscyplina naukowa:

biologia, nauki leśne

Specjalność naukowa:

gleboznawstwo, ekologia lasu

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, profesor, od 2008

Akademia Świętokrzyska, Kielce, profesor, 2007-2008

WSP / Akademia Świętokrzyska, Kielce, adiunkt, 1.01.1997r.-1.02.2007 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kielce, asystent, 1.10.1988r.-30.12.1996r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kielce, stażysta, 1.10.1987r.-1.10.1988r.

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

geografia: biogeografia (wykłady, konwersatoria), gleboznawstwo (wykłady, ćwiczenia lab.), wybrane krajobrazy Ziemi (elektyw), kształtowanie i ochrona terenów zieleni

ochrona środowiska: podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb (wykłady, ćwiczenia lab.), biogeografia (wykłady, konwersatoria), architektura krajobrazu (wykład), idea zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej państwa (wykład), seminarium dyplomowe

Praktyki: Rozpoznawanie pokrywy glebowej regionu świętokrzyskiego

Organizacje i towarzystwa naukowe:

od 1993r. członek   Polskiego Towarzystwa  Botanicznego, 1995 r. – 2000  zastępca przewodniczącego  oddziału  Kieleckiego

od 1996r.- członek  Kieleckiego Towarzystwa Naukowego,

od 1998r. członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 2006 r. zastępca  przewodniczącej  oddziału  Kieleckiego

od 2000r. - członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Sekcja Świętokrzyska

od 2001r.- członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

od 2007r. - członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

Badania Statutowe:

Dynamika procesów glebowych i biowskaźniki roślinne w ekosystemach leśnych Gór Świętokrzyskich

Współpraca naukowa:

Wydz. Leśny SGGW, Wydz. Leśny AR Kraków, Wydz. Leśny AR Poznań, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW , Politechnika Świętokrzyska, Leśno-Techniczna Akademia w St. Petresburgu, Zakład gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet w Bratysławie.

Zainteresowania naukowe:

procesy glebowe i przekształcenia roślinne w ekosystemach przekształconych antropogenicznie, specjacja metali ciężkich w profilach glebowych, biowskaźniki roślinne.

Zainteresowania pozanaukowe:
secesyjne szkło użytkowe, kynologia, sztuka ogrodowa, turystyka.

Dorobek naukowy
Książki:

Świercz A. 1997: Wpływ emisji alkalicznej na gleby i zbiorowiska roślinne borów sosnowych w „Białym Zagłębiu” cz.I, PAN-Oddz. w Krakowie, KTN, WSP, Kielce s. 1-230

Świercz A. 1999: Wpływ emisji alkalicznej na gleby i zbiorowiska roślinne borów sosnowych w „Białym Zagłębiu”, cz.II, PAN-Oddz. w Krakowie, KTN, Kielce s.1-130

Świercz A. 2005: Analiza procesów glebowych i przekształceń roślinnych w zalkalizowanych siedliskach leśnych regionu świętokrzyskiego. Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Zesz. Nauk. 39, Warszawa-Kielce: 1-215

Artykuły:

Świercz. A. 1991: Badanie wybranych właściwości gleby. Propozycja zajęć fakultatywnych z agrobiologii. Biologia w Szkole 1/91.WSiP.Warszawa: 57-61.

Kowalkowski A. Świercz A. 1992: Skały macierzyste gleb litogenicznych i autogenicznych Góry Malik w Paśmie Bolechowickim w Górach Świętokrzyskich. Rocz. Świętokrz. T. 19. KTN, Kraków: 91-105.

Świercz A., Kowalkowski A. 1993: Rola monitotoringu geoekologicznego w edukacji proekologicznej [W:] M. Dudzińska, L. Pawłowski (red.) Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu. Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem, Wyd. Politechniki Lubelskiej. Lublin: 150-165.

Kowalkowski A., Świercz A. 1993: Zmiany kwasowości gleb leśnych pod wpływem emisji przemysłu cementowo-wapienniczego w zlewni rzeki Bobrzyczki. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego nr 1, KTN, Kielce: 109-115

Kowalkowski A., Świercz A., Wieczorek E. 1993: Zmiany warunków glebowych w borach sosnowych pod wpływem emisji alkalicznej na terenach Kieleckiego Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego nr 1, KTN, Kielce: 117-121

Świercz A. 1994: Propozycje ćwiczeń terenowych z geoekologii realizowanych w Instytucie Geografii WSP w Kielcach [W:] M. Dudzińska, L. Pawłowski (red.) Ochrona Środowiska w Nauczaniu i Wychowaniu. Wyd. Politechniki Lubelskiej.  Lublin: 135-140

Bróż E., Jóźwiak M., Kapuściński J., Kapuściński R., Kowalkowski A., Olszewski L.O., Świercz A., Żarnowiecki G. 1993: Monitoring środowiska człowieka na masywie Łysogór. [W:] 42 Zjazd PTG. Przewodnik terenowy. Kielce: 105-133

Świercz A. 1995: Przyczynek do charakterystyki rędzin i zespołu Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 na terenie Stacji Geoekologicznej Monitoringu Zintegrowanego Góra Malik. Zintegrowany Monit. Środow. Przyrodn. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. PIOŚ, Warszawa: 47-64

Kowalkowski A., Świercz A., Wołoszyn E. 1995: Wpływ alkalicznej emisji w "Białym Zagłębiu" na wybrane właściwości gleb leśnych na terasach fluwioglacjalnych Bobrzy i Czarnej Nidy. Zintegrowany Monit. Środow. Przyrodn. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. PIOŚ, Warszawa: 127-140

Świercz A. 1997: Wpływ emisji alkalicznej na gleby i zbiorowiska borowe w Białym Zagłębiu. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, WSP, Kielce s. 1-230

Świercz A., 1999: Wpływ emisji alkalicznej na gleby i zbiorowiska borowe w Białym Zagłębiu cz II. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Kielce s.1-130

Świercz A. 1997: Charakterystyka przekształceń antropogenicznych zbiorowisk borowych ze zw. Dicrano-Pinion w Kieleckim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych. Studia Kieleckie. Ser. Geolog.-Geograf. 2. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Kielce: 15-25

Świercz A. 1997: Strefowość zmian właściwości fizyczno-chemicznych gleb leśnych pod wpływerm imisji alkalicznej w Białym Zagłębiu. Rocz. Świętokrz. Seria B –  Nauki Przyr. 24. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Kielce: 131-147

Świercz. A. 1998: Charakterystyka właściwości buforowych gleb leśnych przekształconych przez depozycję węglanową w świetle koncepcji Ulricha. Rocz. Świętokrz. Seria B –  Nauki Przyr. 25. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Kielce: 111-131

Świercz A. 2000: Studia gleboznawcze w otulinie rezerwatu leśno-torfowiskowego Białe Ługi w woj. świętokrzyskim. Szczeliniec 4. Wyd. Parku Narodowego Gór Stołowych: 379

Świercz A. 2000: Gleby mineralne rezerwatu „Białe Ługi”. Rocz. Świętokrz. Ser.B-Nauki Przyr.27, PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Instytut Biol. AŚ w Kielcach, Kielce: 233-251

Świercz A. 2000: Fizykochemiczne właściwości ważniejszych typów gleb leśnych Pasma Zgórskiego. Rocz. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyr. 27. PAN – Oddz. w Krakowie, KTN, Instytut Biol. AŚ w Kielcach, Kielce: 213-231

Świercz A. 2000: Ocena wpływu alkalicznej depozycji na skład i strukturę zbiorowisk borowych ze związku Dicrano-Pinion w Kieleckim Okręgu Eksplatacji Surowców Węglanowych [W:] G. Wójcik, K. Marciniak (red). Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnienieniem lokalnych problemów ekologicznych. Zesz. Naukowe Komitetu ”Człowiek i Środowisko” 25, Warszawa: 253-260

Świercz A. 2000: Zmiany właściwości gleb leśnych w warunkach antropopresji alkalicznej [W:] S. Radwan, Z. Lorkiewicz (red.). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 317-325

Migaszewski M. Z., Gałuszka A., Świercz A., Kucharzyk J. 2001: Element concentrations in soils and plant bioindicators in selected habitats of The Holy Cross MTS, Poland. Water, Air, and Soil Pollution  129, Kluwer Acad. Publish.: 369-386

Migaszewski Z. M., Gałuszka A., Świercz A., Kucharzyk J. 2001: Badania geochemiczne w ekosystemach leśnych na przykładzie Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geolog. 49, nr 7: 621-626

Świercz A. 2001: Wybrane właściwości fizykochemiczne oraz metale ciężkie w glebach brunatnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego [W:] M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Bibl. Montoringu Środow. Kielce: 389-399

Świercz A. 2001: Edukacyjna rola parków na przykładzie ścieżki przyrodniczej w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym [W:] G. Bezkowska (red.) Park krajobrazowy i co dalej ? Problemy Ekologii Krajobrazu t. IX, Łódź: 46-52

Świercz A. 2001: Renaturalizacja gleb leśnych przekształconych przez przemysł wapienniczy. [W:] K. German, J. Balon (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu t. X, Kraków: 324-329

Świercz A. 2001: Gleby. Charakterystyka pokrywy glebowej otuliny rezerwatu [W:] S. Żurek (red.). Rezerwat torfowiskowy „Białe Ługi”. Wyd. Homini, Bydgoszcz: 121-131

Świercz A. 2002: Metale ciężkie w wybranych profilach gleb brunatnych ŚPN. [W:] Górka Z., Jelonek A. (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Oddz. Krakowski PTG, Koło PTG w Nowym Sączu, IGiGP UJ, Instytut Geogr. Akademii Pedagog. w Krakowie, Kraków: 245-247

Świercz A. 2002/2003: Zawartość pierwiastków metalicznych w igłach sosny w rejonie oddziaływania przemysłu wapienniczego w województwie świętokrzyskim. Prądnik. Prace  Muz. Szafera. T. 13: 181-187

Świercz A., Raczyński M. 2003: Zasoby środowiska przyrodniczego jako produktu turystycznego na przykładzie wsi Gadka w województwie świętokrzyskim. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk  (red.) Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. PTG Oddz. w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole: 209-215

Świercz A. 2003: Wpływ pyłów cementowych na zmiany właściwości gleb bielicoziemnych. Roczn. Glebozn. 54. 3: 61-72

Świercz A: 2003: Wpływ emisji cementowni Lafarge Cement Polska w Małogoszczy (woj. świętokrzyskie) na wybrane właściwości gleb bielicowo-rdzawych oraz na zawartość metali w igliwiu i korze sosny zwyczajnej [W:] A.T. Miler (red.). Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. A.R. w Poznaniu: 428-438

Świercz A. 2003: Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach brunatnych oraz biowskaźnikach roślinnych na wybranych stanowiskach w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Zeszyty Probl. Postępu Nauk Roln., 492. Warszawa: 399-411

Świercz A. 2003: Changes in the Properties of Podzol Soils Influenced  by Alkaline Pollution (Administrative district:  Świętokrzyski, Poland) [In:]  J. Sobocka, P. Jambor (eds.). Druhe Podoznalecke Dni v SR, Stara Lesna, Societas Pedologica Slovaca, Bratislava: 405-409

Świercz A., Raczyński M. 2003: Waloryzacja przyrodnicza fragmentu Doliny Kamiennej (woj. świętokrzyskie).[W:] M. Pietrzak (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu t. 11: 271-275

Świercz A. 2003: Zawartość pierwiastków metalicznych w glebie, igliwiu i korze sosny po zmniejszeniu imisji alkalicznej [W:] M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Stacja Monitoringu AŚ w Kielcach, Komitet „Człowiek i Środowisko”, Kielce: 107-113

Świercz A, Gandzel A. 2004: Oczyszczalnie hydrobotaniczne w krajobrazie wiejskim na przykładzie Inwałdu. [W:] M. Kistowski (red.) Problemy Ekologii Krajobrazu t. XIII. Gdańsk: 131-136

Migaszewski M. Z., Gałuszka A., Świercz A., Pasławski P., Starnawska E., Stycz K., Cwener A., Pawelec J., Podlaski R., Romański M. 2004: Badania geochemiczne i biogeochemiczne na obszarze trzech parków narodowych: Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego z zastosowaniem analizy wariancji (ANOVA). Przegl. Geolog. 52 nr 6: 507-516

Strzyż M., Świercz A. 2004: Zastosowanie metod statystycznych i kartowania krajobrazowego do wyznaczania ostoi siedliskowych na przykładzie gminy Miedziana Góra i Piekoszów. Zesz. Naukowe PAN, Kom. „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, nr 38: Warszawa – Lublin: 141-149

Łuszczyński J., Świercz A. 2004: Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. 60, 5, Kraków: 91-92

Świercz A. 2004: Change in the organic carbon content and storage in the alkali soil. [In:] “Eurosoil“ Freiburg. Abstracts and Full Papers, CD-Rom provides: 11 pp.

Świercz A. 2004: Contens of Heavy Metals in Soils Profiles at Promnik Dumping Grounds (South Poland). [In:] J.Sobocka, P. Jambor (Eds.) Thired Pedological Days in Slovakia. Mojmirovce – Nitra, Societas Pedologica Slovaca, Bratislava: 333-339

Федерова Н.Н., Сверч А.: 2004: Влияние аэротехногенного загрязнения отходами цементного производства на элементный состав хвои сосняков Свенткшиского воеводства (Польша). Вестник СПб ГУ, Cер. 3, вып. 2.: 119-123

Świercz A. 2004: Przemysł cementowo-wapienniczego a występowanie wybranych gatunków storczyków. The cement and lime industry and the occurrence of selected species of orchids.  Przegląd Przyrodniczy XV, 3 – 4: 117-123

Świercz A. 2004: Okratek australijski (Clathrus archeri) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 25-27

Świercz A. 2005: Rola biowskaźników w monitoringu zanieczyszczeń środowiska i   rekultywacji terenów poprzemysłowych. [W:] M. Strzyż (red.) Problemy Ekologii Krajobrazu t. XII, Kielce: 235-241

Świercz A. 2005: Zmiana zawartości i zapasu węgla organicznego w glebach zalkalizowanych. [W:] A. Kostrzewki, R. Kolander (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 563-575

Świercz A. 2005: Wykorzystanie kory sosny zwyczajnej do oceny zanieczyszczeń pyłami cementowo-wapienniczymi w województwie świętokrzyskim. Sylwan 4: 34 – 39

Świercz A. 2005: Zawartość metali ciężkich w glebach rdzawych bielicowych w pobliżu wysypiska odpadów komunalnych Promnik (województwo świętokrzyskie). Rocz. Glebozn. 56. 3/4: 106-112

Świercz A., 2005: Doświadczenia laboratoryjne z przyrody i geografii. Geografia w Szkole 4: 20-28

Świercz A. 2005: Wybrane właściwości gleb leśnych w Paśmie Klonowskim (Góry Świętokrzyskie). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 52: 41-50

Świercz A. 2005: Storczyki a przemysł cementowy w regionie świętokrzyskim. Parki Narodowe 2: 24-26

Świercz A. 2005: Chemical Industrogenic transformations of Soils on the Selected Area of Przedgórze Iłżecke. Archives of Environmental Protection, Institute of Environment Engineeing of the Pol Acad. of Science no 4:61-72

Смирнов А.П., Сверч А. 2005: Влияние выбросов цементного завода на изменение свойств лесных почв в Свентокшисском воеводстве, Польша. Сборник трудов лесохозяйственного факультета. СПб ГЛТА: 82-87

Świercz A. 2006: Suitability of pine bark to evaluate pollution caused by cement-lime dust. Journal of  Forest Science, 52: 93-98

Świercz A. 2006: Ocena walorów środowiska i infrastruktury dla uprawiania agroturystyki w gminie Łagów (Góry Świętokrzyskie). Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Vol XLVI/1: 229-237

Świercz A. 2006: Przegląd stanowisk wybranych gatunków z rodziny Orchideaceae w sąsiedztwie cementowni regionu świętokrzyskiego.[W:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVI, Warszawa: 433-440

Świercz A. 2006: Międzynarodowa konferencja ACID RAIN 2005, Praga. Sylwan 9: 67-68

Świercz A. 2006: Międzynarodowa konferencja „Acid Rain 2005”. Czasopismo Geograficzne 77 (4): 109-110.

Świercz A. 2007: Wpływ cementowni Ożarów (Przedgórze Iłżeckie) na zmianę składu gatunkowego zbiorowisk borowych w latach 1993-2003. Sylwan 5: 52-59.

Świercz A. 2007: Chemical transformations of soils of forest ecosystems induced by acidic and alkaline emissions in the świętokrzyski region in Poland [In:] J. Sobocká, B. Šarapatka (eds.) Soil in modern information society. Bratislava :102-103.

Świercz A. 2007: Antropogeniczne zmiany właściwości chemicznych gleb na wybranych powierzchniach obniżeń chęcińskich. Rocz. Glebozn. 58 3/4: 1-10.

Świercz A. 2007: Impact of cement-and-lime industry on natural environment in Poland [In:] M. Strzyż (ed.) Geography Science in the Regional Studies. Vol.5, Kielce : 249-260.

Świercz A., Strzyż M. 2007: Natural revitalization of the city of Kielce in the light of questionnaire studies [In:] M. Strzyż (ed.) Geography Science in the Regional Studies. Vol.5, Kielce : 260 -268.

Smirnov P. A., Świercz A. 2007: Increasing of spruce-trees resistance against windfall along the borders of cutting areas in Northwest of Russia [In:] M. Strzyż (ed.) Geography Science in the Regional Studies. Vol.5, Kielce : 219-225.

Griazkin A.V., Smirnov A.P., Świercz A: 2007: The characterization non-wood products and their utilization on example of forests ecosystem in Russia . [In:] M. Strzyż (ed.) Geography Science in the Regional Studies. Institute of Geography , Vol.5, Kielce : 141-150.

Świercz A., Strzyż M. 2007: Rewitalizacja przyrodnicza Kielc w świetle badań ankietowych [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.) Nauki geograficzne w Badaniach Regionalnych t. III, Instytut Geografii, Oddz. Kielecki PTG, Kielce: 381-392.

Świercz A. 2007.Budowa morfologiczna i właściwości fizycznochemiczne wybranych rędzin Niecki Nidziańskiej. The morphological cocstruction and physicochemical propriete of chosen redzic Leptosol Nidziańska Basin . [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.) Nauki geograficzne w Badaniach Regionalnych t. IX, Instytut Geografii, Oddz. Kielecki PTG, Kielce: 133-143.

Świercz A.2007. Młodzawy Małe i „Ogród na Rozstajach” [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.) Nauki geograficzne w Badaniach Regionalnych t. IX, Instytut Geografii, Oddz. Kielecki PTG, Kielce: 143-149

Strzyż M., Świercz A. 2007. Tryptyk miejski Ponidzia: Busko Zdrój, Pinczów, Wiślica [W:] M. Strzyż, A. Świercz (red.) Nauki geograficzne w Badaniach Regionalnych t. IX, Instytut Geografii, Oddz. Kielecki PTG, Kielce: 149-159.

Świercz A. 2008: Chemical transformations of soils induced by acidic and alkaline emission in the Świętokrzyski Region in Poland . Conference Proceedings. Soils in modern information society. Czech Soil Science Society & Societas Pedologica Slovaca, Bratislava : 672-681.

Świercz A. 2008: Heavy metals and selected physicochemical properties of Rendzic Leptosols of the Ponidzie Region (southern Poland ). [In] W.Blum, M.H. Gerzabek, M. Vodrazka (Eds.). Eurosoil 2008. Univ of Natural Resour. and Appl. Life Sciences (BOKU), Vienna : 312-313.

Świercz A. 2008: Chemical Transformations in to Podzolic soils Induced by Alkaline and Acidic Emissions in the Świętokrzyski Region ( South-Central Poland ). Polish J. of Environ. Stud. Vol 17, No 1: 79-91. (LF)

Dokumentacje:

Migaszewski M. Z., Gałuszka A., Świercz A., Kucharzyk J. 1999: Modelowe powierzchnie do badań podłoża skalnego, gleb, i biowskaźników roślinnych w wybranych siedliskach Gór Świętokrzyskich. Państwowy Instytut Geologiczny. Raport. Kielce: 19 ss.+ aneks I – III.

Kucharzyk J., Hnatyszak K., Migaszewski  Z. M., Gałuszka A., Świercz A. 2000: Opracowanie metodyki badania specjacji pierwiastków w profilach glebowych. Arch. Państw. Inst. Geolog w Warszawie: 51 ss.

Migaszewski Z. M, Gałuszka A., Pasławski P., Starnawska E., Świercz A., Jędrysek O.M., Cwener A., Pawelec J., Podlaski R., Romański M. 2002: Ocena stopnia skażenia środowiska przyrodniczego w wybranych parkach narodowych w Polsce w świetle badań geochemicznych i biogeochemicznych. Arch. Państw. Inst. Geolog. w Kielcach: 120 ss + aneks I – III.

Świercz A. 2004: Przyrodnicza waloryzacja gleb i użytkowanie ziemi w gminie Ruda Maleniecka [W:] A. Przemyski (red.). Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego: gmina Ruda Maleniecka. Wojewódzki Konserwator Przyrody, Kielce: 26-37.

Świercz A. 2006 : Ocena  systemu przyrodniczego Kielc [W:] M. Jóżwiak (red.) Raport o stanie środowiska miasta dla potrzeb społecznego monitoringu programu ochrony środowiska i polityki ekologicznej w oparciu o wskaźniki określone w „programie Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kielce” i wybrane wskaźniki rozwoju zrównoważonego