Studia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA mają przygotować specjalistów do programowania, organizowania, prowadzenia oraz auditowania działalności w zakresie systemów zarządzania środowiskowego, ochrony i kształtowania środowiska - na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, odpowiednio do norm międzynarodowych. Absolwent kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, zintegrowanego monitoringu stanów środowiska, ochrony przyrody, systemów zarządzania środowiskowego, auditów ekologicznych i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz działalności rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska w zakresie krajowym i międzynarodowym. Umożliwi to osobom, które ukończą studia, podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, zakładach komunalnych, rolnictwie, leśnictwie, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej, a także w szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto w ramach specjalizacji student po spełnieniu wymogów programowych uzyska certyfikat kompetencyjny nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji „ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO” Certyfikat ten jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.