Prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak - Kierownik Katedry

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 27

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: marjo@ujk.kielce.pl

Termin i godziny konsultacji:

wtorek, godz. 12.00-13.30, p. A 404

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

magister: 1977, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, specjalność: biologia,

doktor: 1991, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, specjalność: gleboznawstwo, ochrona gleb

doktor habilitowany: 2000, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, specjalność: kształtowanie środowiska;

Dyscyplina naukowa: 

nauki rolnicze

Specjalność naukowa:

kształtowanie środowiska

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do):

Instytut Ochrony Przyrody PAN, specjalista biolog, st. asystent, adiunkt, kierownik Stacji Terenowej, 1983-1997

Akademia Świętokrzyska, Instytut Geografii, 1992-2006

Akademia Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska 2007-2008

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, od 2008

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

Geografia - wykłady: Podstawy gleboznawstwa i geografia gleb, Ochrona i kształtowanie środowiska, Rekultywacja terenów poprzemysłowych, Ochrona i rekultywacja gleb

Ochrona środowiska - wykłady: Gleboznawstwo i ochrona gleb, Ekologia, Funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Monitoring środowiska, Rekultywacja terenów poprzemysłowych, Ochrona powietrza

Przewody doktorskie zakończone:

Dr Rafał Kozłowski: „Uwarunkowania i zmienność chemizmu opadów atmosferycznych i ich skutki w wybranych geoekosystemach Gór Świętokrzyskich” (21.X.2003r.)

Przewody doktorskie otwarte:

mgr Hubert Wróblewski: „Środowiskowe uwarunkowania występowania ozonu w przyziemnej warstwie troposfery w centralnej części Gór Świętokrzyskich”.

Przewód doktorski został otwarty na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego  w dniu 22 lutego 2005r.

mgr Monika Górniak: „Zmiany warunków termiczno-wilgotnościowych w wybranych jaskiniach polskich i czeskich w wyniku presji turystycznej.

Przewód doktorski został otwarty na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w dniu 19.XII.2006r.

Organizacje i towarzystwa naukowe:
Nazwa organizacji/towarzystwa – pełniona funkcja

Aktywność na rzecz uczelni:

od 1996r. kierownik Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej,

2001-2006 kierownik Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii

2001-2006  członek Rady Instytutu Geografii

od 2007 - kierownik Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska

od 2001r. członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

od 2003r. wiceprezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego EIPOS-Kielce przy Akademii Świętokrzyskiej

2004-2005 współorganizator kierunku ochrona środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

od 2006 r. członek Rady naukowo-programowej kierunku Ochrona środowiska

Aktywność na rzecz środowiska:

od 1985 członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (sekretarz Komisji Rewizyjnej KTN, członek Zarządu, a od 2001 r. sekretarz naukowy KTN)

w latach 1996 – 2003 sekretarz Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich  PAN

od 1997 członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2003 także członek Klubu Polarnego PTG

od 1999 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych

od 1999r. kierownik Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Św. Krzyż

od 2000 roku wiceprezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Świętokrzyskiej EIPOS-Kielce

na rok akad. 2001/2002 powołany na wykładowcę Podyplomowego Studium Siedliskoznawstwa Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

od 2003 członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

w 2003r. powołany przez wiceprezydenta Kielc do zespołu konsultacyjnego ds przygotowania „Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce wraz z planem gospodarki odpadami”

od 2004r. na wniosek Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego (PO4G), panelu recenzentów dyscypliny  N-305 Ochrony środowiska oraz dyscypliny N-306 Geografia i Oceanologia

od 2005r. przewodniczący Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

od 2005r. członek Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Zarządzie Powiatu Kieleckiego

Badania:

Od 1996r. kierownik tematu badań statutowych realizowany w Akademii Świętokrzyskiej "Ewolucja i współczesne procesy środowiska w regionie świętokrzyskim"

Od 1996r. kierownik tematu realizowanego na zlecenie„Ochrona dziedzictwa geologicznego jaskinia Raj w warunkach presji przemysłowo-turystycznej"

Od 1999r. kierownik tematu realizowanego w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na zlecenie Ministerstwa Środowiska "Funkcjonowanie i monitoring środowiska przyrodniczego"

W latach 1998-2001  grant KBN  Nr: 5 PO6H 025 15  na realizację tematu: „Dynamika obiegu materii organicznej w ekosystemach leśnych narażonych na imisję kwaśną i alkaliczną”

Współpraca naukowa:
Instytucje krajowe:

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej , Katedra Gleboznawstwa Melioracyjnego

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii,  Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Diablej Górze

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Politechnika Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Sanitarnej i Gospodarki Odpadami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Paleogeografii i Geoekologii, Poznań , Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie 

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, Instytut Nauk o Środowisku, Zakład Monitoringu Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, katedra Geografii Fizycznej, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stacja Bazowa ZMŚP „Koniczynka” , Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

Świętokrzyski Park Narodowy, Pracownia Naukowo-Badawcza

Wigierski Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP, Krzywe

Instytucje zagraniczne:

Instytut Geografii, Uniwersytet w Lipsku

Instytut Geografii, Uniwersytet Justusa Liebiga w Gissen 

Centrum Ekologii, Uniwersytet Krystiana Alberta w Kiel

Amerykański Departament Rolnictwa w Leesport

Europejski Instytut Kształcenia Podyplomowego w Dreźnie

Zainteresowania naukowe:

Geoekologia, monitoring środowiska, gleboznawstwo i ochrona gleb, funkcjonowanie systemów przyrodniczych

Członek kolegium redakcyjnego rocznika Monitoring Środowiska Przyrodniczego, współredaktor rocznika 3/02, 4/03, 5/04, 6/05, 7/06

Zainteresowania pozanaukowe:

sport (siatkówka, tenis stołowy i ziemny, pływanie, bridge)

Dorobek naukowy:
Dokumentacje:

Od 1996r, coroczna ocena stanu geoekosystemu centralnej części Gór Świętokrzyskich, na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Od 1996r. , coroczna ocena funkcjonowania jaskini Raj, na potrzeby Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach

1998 -  współautorstwo w opracowaniu Operatu ochrony i waloryzacji gleb dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

2003 - autorstwo „Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Obwałowanie Zalewu Kieleckiego przy ul. Jesionowej w Kielcach wraz z pogłębieniem dna i ukształtowaniem wyspy” .

2003 - opinia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce wraz z Planem Gospodarki Odpadami”, opracowanego przez Ośrodek badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi oraz Hydrogeotechnikę Sp. z o.o. w Kielcach,

Od 2004 r -  coroczne, raporty dot. oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi, siarką i WWA na podstawie biomonitoringu.

2006 – koordynator opracowania „Raport o stanie środowiska miasta dla potrzeb społecznego monitoringu programu ochrony środowiska i polityki ekologicznej w oparciu o wskaźniki określone w „Programie Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kielce i wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju”

2006 – współautor opracowania  pt. „Przeprowadzenie i opracowanie badań ankietowych świadomości ekologicznej oraz preferencji i wyborów mających wpływ na kształtowanie zrównoważonego rozwoju miasta w odniesieniu do wybranych grup wiekowych mieszkańców miasta dla potrzeb społecznego monitoringu Programu Ochrony Środowiska i Polityki Ekologicznej”.

Artykuły:

Jóźwiak M. 1987: Ogólnopolskie sympozjum dot. problemów erozji gleb na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą , 2 : 47-51

Jóźwiak M. 1988: Zagrożenie gleb erozją wodną (na przykładzie Gór Świętokrzyskich). Aura 10, 22, 1990

Jóźwiak M. 1990a: Badania nad erozją wodną gleb w regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty nauk. AR Kraków, 238, 25, 265-268

Jóźwiak M. 1990b: Rozpoznanie erozji wodnej gleb jako podstawa melioracji przeciwerozyjnych w regionie Gór Świętokrzyskich. Zeszyty nauk. AR Kraków, 238, 25, :269-279

Jóźwiak M. 1990c: Intiensiwnost smywa poczwy w jestiestwiennych usłowijach i riezultatie dochdiewanija. Wyd.IUNG Puławy K(6) :57-58

Koziej M.,Jóźwiak M. Rogalińska I. 1990: Fontinnement du reseau des terrains proteges dans le paysage agricole de la region des montagnes de Sainte Croix. IUCN-CECL  : 26-29 1991

Koziej M.,Siudowska U.,Januszko K.,Jóźwiak M.,Rogalińska I. 1991: Forms of land use and the protection of soil and water resources in the Lubrzanka river basin (The Świętokrzyskie MTS. Regio). Ochrona Przyrody Kraków, 48, :267-286 1992

Jóźwiak M. 1992a: Zagrożenie gleb erozją powierzchniową w zlewni rzeki Koprówki. Kiel.Studia Geogr., 5, :69-76

Jóźwiak M. 1992b: Zagrożenie gruntów erozją wodną powierzchniową w Sieradowickim Parku Krajobrazowym  Roczn.Świętokrzyski, XIX, :53-63

Jóźwiak M. 1992c: Określenie intensywności erozji wodnej powierzchniowej w warunkach symulowanego deszczu. Zeszyty Naukowe AR Kraków , 273, z.35, 105-112

Bróż E., Jóźwiak M., Kapuściński J., Kapuściński R., Olszewski J.L., Kowalkowski A,. Świercz A., Żarnowiecki G. 1993: Monitoring środowiska człowieka w masywie Łysogór. Mat.sympozjum 42 Zjazd PTGeogr. :105-132

Jóźwiak M. 1994: Regionalny monitoring erozji -zadania i metody. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego 2, :7-12

Kowalkowski A.,Jóźwiak M. 1995: Dobowa i sezonowa dynamika pyłu zawieszonego na Stacji Geoekologicznej Św.Krzyż w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. Mat.symp.pt.Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Szymbark 14-16.09.1995r.

Jóźwiak M.,Skrzypczak A. 1995: Określenie relacji między zagrożeniem i występowaniem erozji wodnej powierzchniowej w regionie Gór Świętokrzyskich. W: Kowalkowski A. (red). Wyd. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa :141-148

Jóźwiak M. 1995: Erozyjne zmiany w profilach wybranych gleb w Górach Świętokrzyskich. W:  Kowalkowski  A. (red) Bibl. Monit. Środ. W-wa :149-159

Jóźwiak M. 1996: Ogólnoprzyrodnicze tło rozwoju procesów erozji wietrznej w Górach Świętokrzyskich. W: Józefaciuk A.(red.) Ochrona agroekosystemów              zagrożonych erozją. Wyd. IUNG Puławy K(11/2) : 371-379

Jóźwiak M.,Skrzypczak A. 1996: Ocena erozji wodnej gleb w zlewni rzeki Kalinki na tle warunków przyrodniczo-gospodarczych. W: Józefaciuk A. (red.) Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją. Wyd. IUNG Puławy  K(11/2):381-382

Kowalkowski A.,Jóźwiak M. 1996: Badania nad wpływem powietrza atmosferycznego na dynamikę pyłu zawieszonego. W: Józefaciuk A. (red.) Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją. Wyd. IUNG Puławy K(11/2): 363-373

Kowalkowski A.,Jóźwiak M. 1996a: Skład chemiczny wód  opadowych i powierzchniowych w latach 1994-95 na Stacji Geoekologicznej Św.Krzyż. W: Wójcik G.,Marciniak K.(red). Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Wyd.UMK w Toruniu :45-47

Kowalkowski A.,Jóźwiak M. 1996b: Wpływ kwaśnych deszczy na drzewostan i gleby w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W: Wójcik G.,Marciniak K.(red).           Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Wyd.UMK w Toruniu : 41-43

Jóźwiak M. 1997a: Mikroklimat jaskini Raj w świetle badań przeprowadzonych w 1996 roku. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 43 :29-34

Jóźwiak M., Skrzypczak A. 1997: Zmiany mikroklimatu jaskini Raj w latach 1972-1996. Mat. 46 Zjazdu PTGeogr. Rynia 18-21.09.1997r. :72-73

Jóźwiak M. 1997b:  Influence of soil erosion on agricultural ecosystems and posibilities of monitoring. Wieterbildung, Band 28 Dresden :217-221

Jóźwiak M. 1998a: Rola kwaśnych deszczy w destabilizacji ekosystemu leśnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Europejskie Forum Ekologiczne (EFE’98) ,Instytu Badań i Ekspertyz Naukowych, XVI, 1-2, :182-189

Jóźwiak M. 1998b: Badanie podatności gleb na erozję wietrzną przy użyciu deflametru. Jankowski A.T. (red) Geografia w ksztaltowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej Regionu Górnosląskiego, Wydział Nauk o Ziemi UŚ . Sosnowiec :90-91

Jóźwiak M. 1998c: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich. Mat. Ogólnopolskiej konferencji pt.”Przemiany środowiska            geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny” IG WSP Kielce :34-38

Jóźwiak M. 1998d: Zmiany temperatury w jaskini Raj (Góry Świętokrzyskie) w świetle badań monitoringowych. Mat. Ogólnopolskiej konferencji pt.”Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny” IG WSP Kielce :55-57

Jóźwiak M. 1998e: Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich. Mat. Ogólnopolskiej konferencji pt.”Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny” IG WSP Kielce :50-53

Jóżwiak M. 1998: Przyczynek do poznania erozji niveo-eolicznej w Górach Świętokrzyskich. Mat. Ogólnopolskiej konferencji pt.”Przemiany środowiska geograficznego obszarów górskich w Polsce i jego stan współczesny” IG WSP Kielce :53-55

Jóźwiak M.1998f: Zagrożenie erozją gleb w Górach Świętokrzyskich. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN , 44 :35-46

Kowalkowski A., Jóźwiak M. 1998: Operat ochrony gleb, waloryzacja gleb. Mat. do operatu  ochrony gleb Świętokrzyskiego Parku Narodowego,     Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Bodzentyn-Jelenia Góra,  :1 - 48

Jóźwiak M., Kozłowski R. 1999: Organizacja Stacji Geoekologicznej Góra Malik i wstępne wyniki badań podsystemu Jaskinia. Mat. XVIII Symp. Fykologicznej PTBot. 06-09.05.1999r. Wyd. WSP Kielce :5:19

Kowalkowski A., Jóźwiak M. 1999: Dynamika zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w latach 1994-1996 w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Mat. X Ogólnopolskiego Symp. ZMŚP 08 – 10. 09. 1999r. KPNarodowy, WAT: 36-38

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R. 1999a: Rola Stacji Bazowej ZMŚP w rozpoznawaniu zgrożenia geoekosystemów Regionu Świętokrzyskiego. Mat. X Ogólnopolskiego Symp. ZMŚP 08 – 10. 09. 1999r. KPNarodowy, WAT: 39-40

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R. 1999b: Zakwaszenie wód opadowych w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Mat. X Ogólnopolskiego Symp. ZMŚP 08.10.09. 1999r. KPNarodowy, WAT, : 117-119

Kowalkowski A., Jóźwiak M. 1999: Wpływ kwaśnych deszczy na środowisko glebowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Mat. Kongresu PT Gleb. Dębicki R., Chodorowski J. (red) 07-10.09.1999r. : 224

Jóźwiak M. 1999a: Ocena erozji eolicznej w Górach Świętokrzyskich na przykładzie wybranych zwiewni użytkowanych rolniczo. Fragmenta Agronomica 3/99  :4-68

Jóźwiak M. 1999b: Zagrożenie gleb erozją eoliczną w strefie ochronnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Probl. Zagosp. Ziem  Górskich, 45:127-142

Kowalkowski A. , Jóźwiak M., 2000a: Stan zanieczyszczenia powietrza. [W:] S. Cieśliński,  A. Kowalkowski (red.) Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy, :391-406

Kowalkowski A. , Jóźwiak M., 2000b: Skład chemiczny wód opadowych,  [W:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.) Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy, : 407-414

Kowalkowski A. , Jóźwiak M., 2000c: Chemizm wód gruntowych i powierzchniowych w mikrozlewni  [W:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.) Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy, : 415-426

Kowalkowski A. , Jóźwiak M., 2000d: Zmiany w środowisku glebowym,  [W:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.) Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy, : 427-439

Kowalkowski A. , Jóźwiak M., 2000e:  Wpływ warunków środowiska na zdrowotność jodły, [W:] S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.) Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy, : 454-467

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2000a: Stacja Bazowa Monitoringu Św. Krzyż, [W:] D. Wojdan (red.) Przewodnik wycieczki terenowej. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia ŚPN, Wyd. ŚPN : 24-31

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2000b: Fizyko-chemiczne i chemiczne właściwości wód potoków w zlewni badawczej Stacji Bazowej ZMŚP Św. Krzyż. Mat. XI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP Diabla Góra 19-21.09.2000r. :52-53

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2000c: Dynamika masy opadu organicznego w dwóch drzewostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w latach 1994-1999.  Mat. XI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP Diabla Góra 19-21.09.2000r. :21-23

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2000d: Skład fizyko-chemiczny i chemizm wód opadowych w warunkach kwaśnej imisji w centralnej części Gór Świętokrzyskich w latach 1999-2000. Mat. XI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP Diabla Góra 19-21.09.2000r. :52-53

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2000: Wyniki badań mikroklimatu jaskini „RAJ” (Góry Świętokrzyskie) za lata 1996-1998. Mat. 49 Zjazdu PTGeogr. Szkarska Poręba  20-24.09.2000r. , :79-80

Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2000f: Warsztaty i sympozjum dotyczące koncepcji wykorzystania wyników monitoringu lasów II rzędu w Niemczech, Sylwan 7, :111-114

Jóźwiak M., 2000a: Ocena stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego w centralnej części Gór Świętokrzyskich za lata 1994-1999, Mat. 49 Zjazdu PTGeogr. Szklarska Poręba 20-24.09.2000r., :128-130

Jóźwiak M., 2000b: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. W: Stan środowiska przyrodniczego w województwie świętokrzyskim w roku 1999 – raport. Bibl. Monit. Środowiska Kielce , :237-250

Jóźwiak M., 2000c: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w środkowej części Gór Świętokrzyskich, Studia Kieleckie, 4, :67-79,  PAN Kraków  KTN Kielce, 2001

Jóźwiak M., 2001: Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji, Przegl. Geolog., 49, 9, :775-779

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2001: Sezonowa dynamika zmian chemizmu wód potoków na północnym stoku Łysej Góry (Góry Świętokrzyskie), Mat. konf. Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kielce - Wólka Milanowska, 25-27.09.2001r. :54-55

Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2001: Brief History of the First World Chair of Soil Science in Pulawy, Poland, Newsletter, 9, :13-14

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2001: Pedogeniczne czynniki procesów zakwaszania wód w ekosystemie leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego, [W:] M. Jóźwiak , A. Kowalkowski (red)  Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, :253-270

Abend-Łukasiewicz W., Długosz J., Gajda C., Jóźwiak M., Hałatkiewicz T., Knapczyk J., Komorowska – Olejniczak A., Kowalkowski A., Kozłowski R., Krawiec E., Oleszczak A., Pajdak J., Prażak J., Rzęsista T., Strumieńska E., Szrek M., Tkaczuk U., Twardy A., Wach W., Wojasiewicz D., Wójcik-Daniluk K., Zgrzebnicki M., 2001: Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2000, Biblioteka Monit. Środow. Kielce, :237-250

Jóźwiak M. 2002a: Monitoring w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego znaczenie w ochronie środowiska przyrodniczego parku, Mat. konf.pt. Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych, Białowieża 11-14.03.2002r.:19

Jóźwiak M., 2002b: Dynamika zmian temperatury powietrza w jaskini Raj (Góry Świętokrzyskie) w latach 1996-2001. Mat. 36 Sympozjum Speleologicznego Pińczów 25-27.10.2002, :44-45

Jóźwiak M., 2002c: Zintegrowane wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/2002, KTN Kielce, :25-27

Jóźwiak M. 2002d: Monitoring ekosystemu leśnego w Górach Świętokrzyskich, W: R. Siwecki (red.) Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, Poznań, 227-235

Jóźwiak M., 2002e: Organizacja i funkcjonowanie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w rejonie Kielc, Mat. Urzędu Miasta Kielc

Jóźwiak M., Dybska I., 2002: Prezentacja Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego walorów w procesie nauczania, Mat konf.nt.” Walory edukacyjne parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody województwa świętokrzyskiego, Kielce 13.04.2002r., :1-10

Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2002a: Wpływ zagospodarowania terenu na zmiany właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych wód powierzchniowych w zlewni badawczej Stacji Bazowej ZMŚP Św. Krzyż. Mat konf. „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Szymbark 12-14.06.2002, :37-39

Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2002b: Rozwinięta koncepcja monitoringu rolno-leśnego ekosystemu regionu świętokrzyskiego, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/02, KTN Kielce, :17-24

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2002: Wpływ opadów i składu gatunkowego drzewostanu na przestrzenne zróżnicowanie pH w glebach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Mat. konf. „Obieg wody – uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Kołobrzeg 15-18.10.2002, :38-39

Jóźwiak M., Wróblewski H., 2002a: Sezonowa dynamika pyłu zawieszonego w centralnej części Gór Świętokrzyskich w latach 1996-2000. Mat konf. „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Szymbark 12-14.06.2002: 0070-72

Jóźwiak M., Wróblewski H. 2002b: Dynamika  pyłu zawieszonego na tle wybranych parametrów meteorologicznych na Stacji Monitoringu AŚ w okresie 1996-2000, Regionalny Monitoring środowiska Przyrodniczego 3/2002, KTN Kielce: 87-94

Kowalkowski A., Jóźwiak M. 2002: Rola Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w systemie zrównoważonego zarządzania środowiskowego, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/2002, KTN Kielce, :9-16

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2002a: Versauerung der Niederschlage und Bodenzustand im Świętokrzyski Nationalpark, DBG Mitteilungen, 98, Oldenburg, :49-50

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R. 2002b : Zmiany jakości wód opadowych w ekosystemie leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Czasopismo Techniczne, seria „Inżynieria środowiska” , 5-Ś/20002, Kraków, :97-110

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2002c: Metoda badania wpływu wód opadowych  na właściwości gleb leśnych, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/2002, KTN Kielce, :45-52

Cebulska M., Długosz J., Gajda Cz., Hałatkiewicz T., Jędras J., Jóźwiak M., Knapczyk J., Komorowska J.,Kowalkowski A., Koziełło A., Kozłowski R.,Krawiec E.,Oleszczak A., Pajdak J., Prażak J., Rzęsista T., Strumieńska E., Szrek M.,Tkaczuk U.,  Wach W., Wojasiewicz D.,  Wójcik-Daniluk K., Wróblewski H., Zgrzebnicki M., 2002: Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001 Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce, 209-212

Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2003a: Die Bedeutung des Streufallmonitorings für die Ermittelung des Elementumlaufs im Waldökosystem, BMVEL in Zusannenarbeit mit detr Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Forstliches Umweltmonitoring“ und dem IFOM Projekt des BMBF, :229-234 

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2003a: Wpływ wód opadowych i roślinności na przestrzenne zróżnicowanie pH w glebach zlewni reprezentatywnej Stacji Bazowej ZMŚP Święty Krzyż, W: Kostrzewski A., Szpikowski J. (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych, obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Poznań: 335-344

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2003: Wpływ drzewostanu jodłowo-bukowego na transformację opadu atmosferycznego w centralnej części Gór Świętokrzyskich, W: Bochenek W., Gil E. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska: 104-113

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2003b: Wpływ roślinności na przestrzenne zróżnicowanie pH w powierzchniowych poziomach glebowych, W: Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., (red.) Gleba w środowisku, Kraków: 366-367

Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2003: 10 lat zintegrowanego monitoringu ekosystemu leśnego w Górach Świętokrzyskich, W: M. Jóźwiak (red.)  „Regionalny monitoring środowiska przyrodniczego w 10–lecie działalności Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach działalności przemysłu cementowo-wapienniczego” mat. konf. 5 czerwca 2003 Sitkówka k. Kielc: 11-25

Jóźwiak M., Wróblewski H., 2003: Zanieczyszczenia powietrza w centralnej części Gór Świętokrzyskich w latach 1994-2002, Mat. XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji”, Toruń-Koniczynka: 53-55

Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2003b: Dynamika opadu masy organicznej w latach 1994-2002 w dwóch biogrupach kwaśnej buczyny karpackiej na Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Mat. XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji”, Toruń-Koniczynka: 65-67

Kowalkowski A., Jóźwiak M. 2003c:  Dynamika masy opadu organicznego w latach 1994-2002 w dwóch drzewostanach górskiej kwaśnej buczyny na głównym masywie Łysogór   Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 4/2003, KTN Kielce, :79-98

Jóźwiak M.,  Kowalkowski A., 2003:  Realizacja koncepcji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w regionie Świętokrzyskim w 10-lecie jego inauguracji, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 4/2003, KTN Kielce, :9-22

Kowalkowski A., Jóźwiak M., 2003d: Drugie warsztaty monitoringu środowiska leśnego w  Bonn-Röttgen. Sylwan , CXLVII, 11: 74-79

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H. 2004a: Air pollution and processes of deposit transformation in the forest ecosystem in the Świętokrzyskie Mountains Region, International Conf. “ Integrierende Auswertung von Waldomonitorngdaten” Eberswalde 27 – 30.04.2004r.

Jóźwiak M., Kowalkowski A., Kozłowski R., Wróblewski H. 2004a: Evaluation of  data on physical and chemical proprieties of soil solutions in differentiated conditions of emissions, International Conf. “Integrierende Auswertung von Waldomonitorngdaten” Eberswalde 27 – 30.04.2004r. 

Jóźwiak M., Kowalkowski A., Kozłowski R.,Wróblewski H.2004b: Zintegrowane metody badań środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich, W: Z. Michalczyk (red.) „Badania geograficzne w poznaniu środowiska”, Wyd.UMCS Lublin, :68-76

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2004:Pionowy rozkład wybranych składników w roztworach glebowych w warunkach kwaśnej imisji, W: Z. Michalczyk (red.) „Badania geograficzne w poznaniu środowiska”, Wyd. UMCS Lublin, :389-391

Jóźwiak M., Kowalkowski A., Kozłowski R., Wróblewski H. 2004c: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Wyd. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2003 Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce, :167-174

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H. 2004b: Zanieczyszczenie powietrza i  procesy transformacji opadów w ekosystemie leśnym Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Święty Krzyż, Międzyzdroje 31.08.- 03.09.2004r, :53-54

Jóźwiak M., Kowalkowski A., Kozłowski R., Wróblewski H. 2004d: Uwarunkowania fizyko-chemicznych właściwości roztworów glebowych w zróżnicowanych warunkach imisji. Międzyzdroje 31.08.- 03.09.2004r., 41-42

Jóźwiak M., 2004: Wpływ energetyki zawodowej na zanieczyszczenie powietrza i skutki w środowisku przyrodniczym na podstawie badań Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, W: M. Jóźwiak (red) „Monitoring środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy w energetyce” , mat. konf., :9-17

Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2004: Możliwości wdrażania Systemu Zarządzania Środowiska w przedsiębiorstwach z zastosowaniem standardów światowych, W: M. Jóźwiak (red) „Monitoring środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy w energetyce” , mat. konf., :113-118

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2004a: Przyczynek do poznania chemizmu wód potoków supraglacjalnych lodowców Ebba (Środkowy Spitsbergen) i Waldemara (NW Spitsbergen), Mat. XXX Międzynarodowego Sympozjum Polarnego Gdynia 2004, :71-72

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2004b: Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, KTN Kielce, z.5/04, :199-217

Jóźwiak M., 2004: Alojzy Kowalkowski – profesor, badacz, wychowawca, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, KTN Kielce, z. 5/04:

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2004c: Fizykochemiczne i chemiczne właściwości wód potoków supraglacjalnych lodowców Ebba (Środkowy Spitsbergen) i Waldemara (NW Spitsbergen), Polish Polar Studies, PAN Warszawa, :143-148 

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2005a: Właściwości fizykochemiczne i chemizm opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich, Przegl. gelog. 53, nr 11, :1059-1060

Lorz C., Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., Schneider B., 2005: Die regenerierung von versauerten Fließgewässern – Eine vergleichende Fallstudie aus dem Westerzgebirge und dem Świętokrzyskie Gebirge, Hercynia N.F. 38, :41-58

Jóźwiak M., 2005a: Zmiany właściwości fizykochemicznych wód opadowych przenikajacych przez ściółkę leśną w drzewostanie jodłowo-bukowym, , Mat. XVI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP pt.”Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Wigry 15-17.IX. 2005r., :30

Jóźwiak M., 2005b: Możliwości wykorzystania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Systemie Zarządzania Środowiskowego, Mat. ogólnopolskiej konf. nauk z udziałem gości zagranicznych pt. „Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, 2-4.06.2005 Busko Zdrój-Pińczów, :96-97

Jóźwiak M., Jóźwiak M., 2005: System Zarządzania Środowiskowego – cele i  zadania, Studia i Materiały, WSGRiT, z.3/2005, 27-36 

Jóźwiak M., Wróblewski H., 2005: Dynamika stężeń SO2 , NOx i ich uwarunkowania  w centralnej części Gór Świętokrzyskich, Mat. XVI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP pt.”Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Wigry 15-17.IX. 2005r., :29-30

Jóźwiak M., Kozłowski R., Sykała E., 2005: Przestrzenny rozkład węgla i azotu w poziomie mineralnym gleb (0-10 cm) w centralnej części Gór Świętokrzyskich, , Mat. XVI Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP pt.”Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Wigry 15-17.IX. 2005r., :42

Kaca W., Jóźwiak M., Kozłowski R., Pilecka A., Biskupska J., 2005: Badania ilościowe i biochemiczne bakterii izolowanych z wody lodowców Spitsbergenu, Mat. XXXI Sympozjum Polarnego Kielce 12-14 września 2005r., :46-50

Jóźwiak M., Kozłowski R., 2005b: Metale ciężkie w  wodach potoków supraglacjalnych wybranych lodowców Spitsbergenu w transekcie południkowym, Polish Polar Studies, : 54-58

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H., 2005a: Transport i  transformacje emisji w powietrzu atmosferycznym oraz ich depozycja w   ekosystemie leśnym Gór Świętokrzyskich, W: A. Kostrzewski, R. Kolander (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 119-142

Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H., 2005b: Atmospheric air pollution and transformation processes of deposition in the forest ecosystem of the Świętokrzyskie Mountains Region, Monitoring of Natural Environment, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 6/05, KTN, Kielce: 23-39

Jóźwiak M. 2006a: Mikroklimat jaskini Raj w świetle badań monitoringowych w latach 1996-2005, Monit. Środ. Przyr., z-7/06: 86-93

Jóźwiak M., 2006b: Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów w Górach Świętokrzyskich w świetle badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Mat. seminarium malakologów , Kielce 26-28.04.2006: 17-18

Jóźwiak M. 2006c: Pożar torfowisk na Ukrainie i jego implikacje w środowisku przyrodniczym w centralnej części Gór Świętokrzyskich, mat. konf. pt. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych nr 4, Poznań-Strkowo: 57-58

Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H., 2006a: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005 – raport, Biblioteka Monitoringu Środow., Kielce: 165-171 

Jóźwiak M., Kozłowski R., Wróblewski H., 2006b: Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Święty Krzyż. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa,  :215-258

Jóźwiak M., Górniak M., 2006: Badania mikroklimatu jaskini Raj w latach 1965-2005,  mat. 40.Sympozjum Speleologicznego, Pol. Tow. Przyrodn. im. Kopernika Sitkówka-Nowiny: 32-34

Jóźwiak M., Wróblewski H., 2006: Dynamika stężeń SO2, NOX i ich uwarunkowania w centralnej części Gór Świętokrzyskich, W: L. Krzysztofiak (red.) Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Bibliot. Monit. Środ. Warszawa: 82-88

Górniak M., Jóźwiak M., Kasza A., Urban J., 2006: Przewodnik sesji terenowych 40. Sympozjum Speleologicznego, Pol. Tow. Przyrodn. im. Kopernika

Jóźwiak M., Kozłowski R., Jóźwiak M., 2007: Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA w aglomeracjach miejskich na przykładzie Kielc, Kampinoski PN, Izabelin: 32-33