Dr Monika Podgórska

               Kontakt: 

           tel. +48 041 349 62 88

          fax +48 041 349 64 18

           e-mail: iris@ujk.kielce.pl

    Terminy i godziny konsultacji 

    semestr letni - czwartek, godz. 11:30-13:00

    
    Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:

    Dr nauk biologicznych: 2008, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

    Mgr biologii 2004, Akademia Świętokrzyska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

    
    Dyscyplina naukowa:

    biologia

    Specjalność naukowa:

    botanika

    Skrócony przebieg pracy zawodowej:

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, od 2009

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, asystent, od 2008

    Praca dydaktyczna [pdf]

    Organizacje i towarzystwa naukowe:

    Polskie Towarzystwo Botaniczne

    Współpraca naukowa:

    Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki

    Granty MNiSW/NCN [pdf]

    Konferencje, sympozja [pdf]

    Zainteresowania naukowe:

     Flora roślin naczyniowych; zagadnienia geobotaniczne: fitogeografia, dawne kopalnictwo rud żelaza i jego wpływ na przekształcenia szaty roślinnej oraz środowiska abiotycznego północnego przedpola Gór Świętokrzyskich; zagadnienia związane z ochroną przyrody

     (wyznaczanie obszarów chronionych: rezerwatów przyrody oraz terenów obejmujących siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej; ochrona in situ rzadkich gatunków roślin, w szczególności tych o znaczeniu priorytetowym, wymagających ochrony

     w formie wyznaczania obszarów Natura 2000).

    Zainteresowania pozanaukowe:

    Fotografia, joga. 

Wybrane publikacje:

Podgórska M. 2005a. Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 61(1): 80-85.

Podgórska M. 2005b. Nowe stanowiska Diphasiastrum tristachyum i Diphasiastrum zeilleri (Lycopodiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 185-190.

Bróż E., Podgórska M. 2005. Symphyotrichum ciliatum (Brachyactis ciliata) (Asteraceae) w Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(2): 291-299.

Bróż E., Podgórska M. 2006. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser na Wyżynie Małopolskiej. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(3): 3-12.

Bróż E., Podgórska M., A. Przemyski 2006a. The extinction of relict locations of Pleurospermum austriacum (L.)Hoffm. on the Małopolska Upland – Nature Conservation 62(5): 43-52.

Bróż E., Podgórska M., Przemyski A. 2006b. Nowe stanowiska rzadkich, chronionych oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Płaskowyżu Suchedniowskim (Wyżyna Małopolska). – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 55-65.

Podgórska M. 2006. Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 417-420.

Podgórska M. 2007a. Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska). – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 61-74.

Podgórska M. 2007b. Nowe stanowiska widłaczka torfowego Lycopodiella inundata na Garbie Gielniowskim. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 63(3): 97-105.

Bróż E., Podgórska M. 2008. Ekspansja wierzbówki nadrzecznej Chamaenerion palustre (Onagraceae) na Wyżynie Małopolskiej. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 21-42.

Podgórska M. 2009. Protected and threatened vascular plant species in humid Molinia meadows Selino-Molinietum in the Garb Gielniowski hummock (Wyżyna Małopolska upland, S Poland).– W: Z. Mirek & A. Nikel (red.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, s. 415–421. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Podgórska M. 2010a. The impact of former iron ore mining on the transformation of vegetation cover of the Gielniowski Hump (Małopolska Upland). – Biodiversity Research and Conservation 17: 53–62.

Podgórska M. 2010b. Nowe stanowiska subalpejskiego gatunku Doronicum austriacum (Asteraceae) w górnym odcinku doliny rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska). –   Fragm. Flor Geobot. Polonica 17(2): 265–273.

Podgórska M., Bróż E. 2010. The extinction of stations of Pulsatilla patens (L.) Mil  subsp. patens (American pasqueflower) on the Małopolska upland. – Acta Soc. Bot. Poloniae. Suppl. 1. 79: 53.

Podgórska M. 2011a. Nowe stanowisko reliktowego gatunku paproci – podrzenia żebrowca Blechnum spicant – w Krainie Świętokrzyskiej. – Chroń. Przyr. Ojcz. 67(4): 369–373.

Podgórska M. 2011b. Projekt utworzenia stanowiska dokumentacyjnego w okolicy Sowiej Góry na Garbie Gielniowskim (Wyżyna Małopolska). – Problemy Ekologii Krajobrazu 29: 199-205.

Podgórska M. 2012. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19(2): 485-497.

Podgórska M. 2013a. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część II. Antropofity. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1): 77-92.

Podgórska M. 2013b. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część III. Grupy siedliskowe i syntaksonomiczne. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(2): 347-370.

           Podgórska M. & Łazarski G. 2014. O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska). – Chrońmy Przyr. Ojcz. 70(3): 195–207.

            Podgórska M. 2014a. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część IV. Klasyfikacja roślin oparta na ekologicznych liczbach wskaźnikowych. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(1): 133–146.

            Podgórska M. 2014b. Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część V. Wartości florystyczne. Lokalna czerwona lista roślin naczyniowych. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2): 305-322.

Podgórska M. 2014c. Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin naczyniowych zrobów pokopalnianych – pozostałości po dawnej eksploatacji rud żelaza  na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska). Część I. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2): 241-251.

Frey L., Piękoś-Mirkowa H., Podgórska M., Łazarski G. 2014.  Avenula planiculmis (Shrad.) W. Sauer et Chmelitschek Owsica spłaszczona. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish red data book of plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 641-643. ISBN: 978-83-61191-72-8.

Podgórska M. 2015a. Specific remnants of old iron-ore extraction sites as islands of plant species richness. Open Life Sci. 10: 182-194.

Podgórska M. 2015b. Przekształcenia zbiorowisk leśnych na terenach dawnego górnictwa rud żelaza w Nadleśnictwie Stąporków (Płaskowyż Suchedniowski, Wyżyna Małopolska). Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17(42 / 1):  238-248.

Podgórska M. 2015c. Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria na terenie dawnej eksploatacji rud żelaza na Płaskowyżu Suchedniowskim (Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 71(4): 304–308.

Podgórska M. 2015d. Nowe stanowisko Cephalanthera damasonium (Orchidaceae) na pozostałościach po dawnym górnictwie rud żelaza. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(1): 106-109.

Podgórska M. 2016a. Zmiany w składzie gatunkowym fitocenoz leśnych wykształconych na terenach dawnego górnictwa rud żelaza po 40 latach sukcesji wtórnej. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(1): 121-137.

Podgórska M. 2016b. The long-term changes of forest communities as an effect of former iron-ore mining activities and current forest management: importance for local biodiversity. Pol. J. Ecol. 64: 35-44.