Dr inż. Monika Żelezik

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 38

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: monika.zelezik@ujk.kielce.pl

    Termin i godziny konsultacji:

    czwartek, godz. 10:00-11:30, p. A 412

    Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
    Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

    2000: mgr ochrony środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie

    2005: dr nauk rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

    Dyscyplina naukowa: 

    zootechnika

    Specjalność naukowa:

    Skrócony przebieg pracy zawodowej:
    Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

    Akademia Rolnicza w Lublinie, doktorant, 2000-2004

    Hydrogeotechnika Sp. z o.o., asystent w dziale Gospodarki Odpadami, 2005-2006

    Akademia Świętokrzyska, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska, 2006-2007

    Akademia Świętokrzyska, adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska, 2007-2008

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach , Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, od 2008

    Praca dydaktyczna:
    Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

    ochrona środowiska: gospodarowanie odpadami (ćwiczenia, wykłady), ekorozwój systemów miejskich i wiejskich (ćwiczenia), idea zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej państwa (ćwiczenia, wykłady)

    Organizacje i towarzystwa naukowe:
    Nazwa organizacji/towarzystwa – pełniona funkcja

    Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Sekcja Ochrony Środowiska – członek

    Badania:
    Własne:

    Gospodarka odpadami na terenach wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego

    Współpraca naukowa:

    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

    Akademia Rolnicza w Lublinie

    Zainteresowania naukowe:

    Problematyka dotycząca zapobiegania nowym i rozwiązywania starych problemów związanych z nadmierną eksploatacją środowiska zwłaszcza pod kątem obciążenia odpadami

   Zainteresowania pozanaukowe:

    literatura, muzyka klasyczna

   Dorobek naukowy

 1. Kamieniecki K., Tietze M., Żelezik M.: Jakość towarowa mleka w zależności od pory roku i warunków jego pozyskiwania w gospodarstwach prywatnych. Annales UMCS, Sect. EE, Vol. 19, 5, 39-45, 2001
 2. Kamieniecki K., Tietze M., Gnyp J., Żelezik M.: Jakość mleka towarowego w zależności od metody doju i liczby krów w gospodarstwach sektora drobnotowarowego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 59, 159-164, 2001
 3. Stenzel R., Chabuz W., Żelezik M., Pietras U.: Wpływ pory roku, przebiegu laktacji i wieku krów na liczbę komórek somatycznych w mleku. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 55, 173-179, 2001
 4. Żelezik M.: Wpływ zmiany czynników środowiskowych na poprawę jakości mleka towarowego w gospodarstwach prywatnych na terenie środkowo-wschodniej Polski. W: Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności. Konferencja naukowa doktorantów. 12-13 czerwca Lublin 2003
 5. Stenzel R., Chabuz W., Ciastek K., Żelezik M.: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genotypu na jakość i skład chemiczny mleka pozyskiwanego w gospodarstwach prywatnych Lubelszczyzny. Annales UMCS, Sect. EE, Vol. 19, 21, N1: 55-62, 2003
 6. Stenzel R., Chabuz W., Ciastek K., Żelezik M.: Częstotliwość występowania wad pokrojowych u pierwiastek z terenu Lubelszczyzny. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68 (1), 355-362, 2003
 7. Stanek R., Litwińczuk Z., Żelezik M., Kowalski P.: Wpływ genotypu, roku oraz wieku pierwszego wycielenia pierwiastek rasy cb na wyniki oceny ich pokroju i produkcyjności mlecznej. Annales UMCS, Sect. EE, Vol. 21, N1, 47-53, 2003
 8. Chabuz W., Stenzel. R., Gnyp J., Ciastek K., Żelezik M.: Zależność między cechami pokroju pierwiastek a użytkowością mleczną. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 68, (1), 249-256, 2003
 9. Kamieniecki K., Ciastek K., Żelezik M.: Jednostki chorobowe stwierdzone w stadach bydła na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72, (1), 329-335, 2004
 10. Kamieniecki K., Żelezik M., Kowalski P., Stanek P.: Użytkowość mleczna krów rasy czarno-białej importowanych z Niemiec i Holandii oraz ich córek urodzonych w kraju. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 74, 111-116, 2004
 11. Kamieniecki K., Żelezik M.: Pora roku i sposób chłodzenia a jakość towarowa mleka. Złożono do druku w Annales UMCS, Sect. EE, 2005
 12. Kamieniecki K., Żelezik M.: Zależność jakości towarowej mleka od warunków produkcyjnych. LXX Zjazd Naukowy PTZ, Wrocław, 2005