Dr hab. inż. Przemysław Rybiński

Kontakt: 

       tel. +48 041 349 64 37

      fax +48 041 349 64 18

       e-mail: przemek100@ujk.kielce.pl

Termin i godziny konsultacji:

piątek, godz. 12.00-13.30, p. A 316

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
Stopień, tytuł- rok uzyskania - gdzie (nazwa uczelni, instytutu)

2000: mgr inż. w zakresie technologii polimerów, Politechnika Łódzka

2005: doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, Politechnika Łódzka

Dyscyplina naukowa: 

technologia chemiczna

Specjalność naukowa:

chemia i technologia polimerów, inżynieria procesowa, chemia organiczna

Skrócony przebieg pracy zawodowej:
Nazwa (uczeni, placówki naukowej) zajmowane stanowisko, okres pracy (od - do)

Politechnika Łódzka, doktorant, 2000-2005

Wydział Ochrony Środowiska WSHE we Włocławku, Wydział Ochrony Środowiska, adiunkt, 2005-2007

Polimer Centrum, Łódź, Główny technolog w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, 2005-2008

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, od 2008 roku

Praca dydaktyczna:
Kierunek, Przedmiot (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, praktyki)

ochrona środowiska: toksykologia środowiska (konwersatorium), chemia organiczna z elementami chemii związków naturalnych (laboratorium)

Organizacje i towarzystwa naukowe:
Nazwa organizacji/towarzystwa – pełniona funkcja

Badania:
Własne:

Badanie właściwości termicznych, palności oraz toksyczności ekologicznych materiałów polimerowych

Współpraca naukowa:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy

Zainteresowania naukowe:

nanotechnologia, kompozyty polimerowe, biotechnologia, zagadnienia związane ze stabilnością termiczną, palnością oraz toksycznością materiałów użytkowych

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia II Wojny Światowej, turystyka rowerowa

Dorobek naukowy

Janowska G., Rybiński P., Ślusarski L. „Mineral Nanofillers Obtained via Cryogenic Deaggregation Method”, Solid State Phenomena 94, 309-312 (2003)

Rybiński P., Janowska G. „Właściwości termiczne kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych”, Polimery 48, 183-187 (2003)

Janowska G., Rybiński P., Krauze S. „Analiza termiczna i palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych”, Przemysł Chemiczny 8-9, 908 (2003)

Rybiński P., Janowska G., Helwig M., Dąbrowski W., Majewski K. „Flammability of Butadiene-Acrylonitrile Rubbers”, J. Thermal Anal. Cal. 75, 249 (2004)

Janowska G., Rybiński P. „ Thermal Properties of Swollen Butadiene-Acrylonitrile Rubber Vulcanizates”, J. Thermal Anal. Cal. 78, 803 (2004)

Janowska G., Ślusarski L., Rybiński P. „ Analiza termiczna spęcznionych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego”, Polimery 50, 196 (2005)

Chruściel J., Janowska G., Rybiński P., Ślusarski L. „Effect of the Top Layer of Modification of Polymers on Their Thermostability and Flammability”, J. Thermal Anal. Cal. 84, 339-344 (2006).

Janowska G., Rybiński P., Krauze S. „Wpływ rodzaju środka sieciującego kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe na ich palność” Polimery 51, 735 (2006)

G. Janowska., Rybiński P., Jantas R. „Effect of the modification of silica on thermal properties and flammability of cross-linked butadiene-acrylonitrile rubbers”, J. Thermal Anal. Cal. 2, 511-517 (2007)

G. Janowska., Rybiński P. „Influence of carbon black on thermal properties and flammability of cross-linked elastomers”., J. Thermal Anal. Cal. 3, 697-701 (2008)

Rybiński P., Janowska G. „Analiza termiczna i spektroskopowa kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Chemia Z. 145, Gliwice 2001, 137-140. PL ISSN 0372-9494

Rybiński P., Janowska G., Dąbrowski W., Majewski K. „Stabilność termiczna i palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych”, Materiały VIII Krajowego Seminarium im. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych”, Płock, wrzesień 2002 str. 416-421. ISBN 83-910119-2-5

Rybiński P., Janowska G. „The Influence of Filler on Thermal Properties of swollen Nitrile Rubber Vulcanizates”. Polymer for the 21st century. Proccedings of the 5th International Polymer Seminar Gliwice 2003, str. 277-281. ISBN 83-87576-02-6

Janowska G., Rzymski W., Wolska B., Rybiński P., Ślusarska M. „Właściwości termiczne kauczuku nitrylowego usieciowanego disiarczkiem tetrametylotiuramu” Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej Nr. 52, Seria Konferencje Nr. 25, 2003, str. 536-539, ISSN 0137-1398

Janowska G., Ślusarski L., Rybiński P. „Wpływ rozpuszczalników na właściwości termiczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego”, materiały VII Konferencji „Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów”., Szczyrk 2003, Oświęcim 2004, str. 103-107, ISBN 83-901366-7-8

Janowska G., Rybiński P., Jantas R. „Zmniejszenie palności przez zastosowanie wodnych roztworów chlorowców do modyfikacji napełniaczy i powierzchni usieciowanych elastomerów”, materiały VIII konferencji „Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów”, Szczyrk 2005, Oświęcim 2006, str. 44-48, ISBN 83-901366-8-6