Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

Kontakt: 

       tel. +48 41 349 64 29

           fax +48 41 349 64 18

       e-mail: rafalka@ujk.edu.pl

Termin i godziny konsultacji:

    Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska p. A 405, poniedziałki 9.45-11.15, czwartki 11:00-12:00 (semestr zimowy, rok akademicki 2016/17)

Posiadane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:

    1998: mgr geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce

    2003: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat: Uwarunkowania i zmienność chemizmu opadów atmosferycznych i ich skutki w wybranych geoekosystemach Gór Świętokrzyskich 

    2014: doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat: Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza 

    2015: profesor nadzwyczajny UJK

Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa

    Nauki o Ziemi, dyscyplina geografia

Specjalność naukowa:

    geografia fizyczna, kształtowanie i ochrona środowiska

Skrócony przebieg pracy zawodowej:

    Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stacja Monitoringu – uczestnictwo w realizacji programu badawczego KBN Nr 5PO6H 025 15, 1998-2001

    Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stacja Monitoringu, asystent naukowy, 1999-2000    

    Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Geografii, asystent, 2000-2003

    Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Geografii, adiunkt, 2003-2006

    Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, 2006-2008

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, adiunkt, 2008-2015 (wcześniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska)

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, prof. nadzwyczajny, od 2015

  

Praca dydaktyczna:

    geografia: seminarium naukowe

    ochrona środowiska: monitoring środowiska (konwersatorium), ochrona powietrza (konwersatorium), zintegrowane wskaźniki stanów środowiska przyrodniczego (wykład, konwersatorium)

Organizacje i towarzystwa naukowe:

    Polskie Towarzystwo Geograficzne

    Kieleckie Towarzystwo Naukowe - V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

    Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Badania:
Statutowe:

    Pionowy rozkład temperatury w hylosferze, pedosferze i Jaskini Raj (członek zespołu)

    Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach presji antropogenicznych (członek zespołu)

Własne:

    Przestrzenna dynamika opadu podkoronowego w geoekosystemie w centralnej części Gór Świętokrzyskich .

    Przestrzenna zmienność ilości i jakości opadu przenikającego przez korony drzew w ekosystemie leśnym będącym pod wpływem imisji alkalicznej

Granty KBN, NCN:

    1998-2001 KBN Nr 5PO6H 025 15 (członek zespołu)

    2007-2010: NN 305 3622 33, Transformacja opadu podkoronowego w ekosystemach leśnych gór niskich i pogórza (kierownik)

    2011-2014: NN 305 0618 39, Znaczenie bioindykacyjne porostów w ocenie zanieczyszczenia terenów kolejowych WWA i metalami ciężkimi (członek zespołu)

    2012-2015: DEC-2011/03/D/NZ9/00051, Glony Spirogyra sp. - biosensor zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi (członek zespołu)

Współpraca naukowa:

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Badań Geośrodowiska, Stacja Naukowa w Szymbarku

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Poznań

    Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej

    Stacje Bazowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

    Institut für Geographie, Fakultät für Physik und Geowissenschaften Universität Leipzig (Niemcy) - PD Dr. rer. nat. habil. Carsten Lorz , dr Brigit Schneider

    Technische Universität Dresden, Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften, Institut für Geographie, Lehrstuhl Landschaftslehre / Geoökologie - PD Dr. rer. nat. habil. Carsten Lorz

Staże i wyjazdy naukowe:

    Staż naukowy w Institut für Geographie, Universität Leipzig, 14-30.09.2002

    Warsztaty Geomorfologiczne "Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu", Spitsbergen, 10-21.07.2003

    Warsztaty Geomorfologiczne "Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka", Maroko, 19.04-4.05.2006

    Warsztaty Geomorfologiczne "Funkcjonowanie rzeźby w różnych obszarach morfoklimatycznych", Peru – Chile – Boliwia, 30.01-15.02.2009

    Warsztaty Geomorfologiczna "Kras tropikalny wysp Azji SE", Malezja – Filipiny – Hong Kong, 22.01-1-02.2010

    Warsztaty Geograficzne "Zróżnicowanie krajobrazowe Turcji", 28.04.-07.05.2011

    Warsztaty Geograficzne "Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery", 24.04-2.05.2015

Zainteresowania naukowe:

    transformacja opadów atmosferycznych w ekosystemach leśnych, denudacja chemiczna, monitoring, funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach antropopresji (Góry Świętokrzyskie, Spitsbergen, Beskid Niski)

Zainteresowania pozanaukowe:

    nurkowanie, narciarstwo, turystyka piesza, numizmatyka, fotografia, piłka ręczna

Dorobek naukowy:

    Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie ICR [pdf]

    Publikacje w czasopismach wymienionych w części B MNiSzW [pdf]

    Publikacje w innych czasopismach recenzowanych [pdf]

    Monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych [pdf]

    Ekspertyzy i opracowania przygotowane na zlecenie przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych i instytucji państwowych oraz samorządowych [pdf]