Udział studentów SKN Geoekologów w Sesjach Studenckich Kół Naukowych:

2007

Barbara Lewczuk, Paweł Kiczor, Ewa Machnicka - "Uwarunkowania występowania kwaśnego smogu w Kielcach"

Justyna Gierzyńska, Irmina Dąbrowska - "Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców Kielc na podstawie ankiet"

Postery:

Ewa Machnicka - "Zmiany ilościowe i jakościowe biegaczowatych (Col. Carabidae) w wybranych typach lasu w centralnej części Gór Świętokrzyskich"

Małgorzata Ochorok - "Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego"

Mirosław Szwed - "Antropogeniczne zanieczyszczenia w zlewni górnej Bobrzy" - III nagroda

2006

Mirosław Szwed - "Mała retencja górnej Bobrzy"

Dominika Kowalska, Małgorzata Ochorok - "Rola biowskaźników w ocenie stanu środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego"

Barbara Lewczuk, Paweł Kiczor - "Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb w woj. świętokrzyskim"

Mirosław Puka - "Dynamika pyłu zawieszonego w warunkach naturalnych i w aglomeracji miejskiej"

Anna Deląg, Justyna Gierzyńska - "Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży akademickiej w Akademii Świętokrzyskiej"

2005

Andrzej Goraj - "Metoda inwentaryzacji szaty naciekowej w jaskini Raj"

Ewa Machnicka, Magdalena Smuś - "Biegaczowate (Col. Carabidae) w badaniach monitoringu środowiska"

Konrad Stachowicz - "Badania nad stężeniem CO2 w jaskini Raj"

Monika Świgoń - "Właściwości fizyko-chemiczne opadu podkoronowego w drzewostanie jodłowo-bukowym na północnym stoku Łyśca"

2004

Andrzej Goraj, Konrad Stachowicz - "Inwentaryzacja szaty naciekowej spągowej części Sali Wysokiej w jaskini Raj"

Agnieszka Kaliszuk - "Zróżnicowanie opadu biologicznego w dwóch biogrupach w Świętokrzyskim Parku Narodowym w roku 2003"

Sławomir Pasieka - "Zanieczyszczenie powietrza SO2 i NO2 w centralnej części Gór Świętokrzyskich mierzone metodą pasywną i aktywną"

Jadwiga Podwysocka - "Przyczynek do poznania zmian konduktancji w wodach przenikających przez ściółkę w ekosystemie leśnym w Świętokrzyskim Parku Narodowym"

Anna Prażuch - "Dynamika masy opadu organicznego w ekosystemie leśnym Białego Zagłębia"

Justyna Stańczyk - "Wpływ zagospodarowania terenu na zmiany właściwości fizykochemicznych wody w potoku bez nazwy na północnym stoku Łysej Góry"

Monika Świgoń - "Przestrzenne zróżnicowanie pH w opadzie podkoronowym w miesiącach zimowych na północnym stoku Łyśćca"

2003

Elżbieta Sykała - "Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania pH wierzchnich poziomów gleb w centralnej części Gór Świętokrzyskich" - I nagroda

Agnieszka Pastuszka - "Dynamika opadu organicznego w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich"

Marek Przygoda - "Zróżnicowanie występowania biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich"

Marcin Sikorski - " Stopień uszkodzenia drzewostanu w centralnej części Gór Świętokrzyskich" - wyróżnienie

2002

Paulina Ogórek - "Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu w jaskini Raj w latach 2000-2001"

Agnieszka Pastuszka - "Rozkład masy opadu organicznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w roku 2001"

Marek Przygoda - "Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) jako bioindykatory wykorzystywane w badaniach monitoringu środowiska"

Agnieszka Zuwała - "Dynamika stężeń ozonu w centralnej części Gór Świętokrzyskich w latach 2000-2001"

2001

Jolanta Semak, Maryla Wasilewska, Hubert Wróblewski - "Perspektywy rozwoju zainteresowań studentów SKN „Geoekologów” na bazie programowej Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej"

2000

Urszula Armata - "Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Górach Świętokrzyskich na podstawie badań Stacji Monitoringu WSP w Kielcach"

Ewelina Czarnecka - "Zmiany stężenia ozonu w troposferze podczas zaćmienia słońca w sierpniu 1999 roku"

Maciej Miernik - "Określenie właściwości fizyko-chemicznych wód opadu bezpośredniego i z mis martwicowych w jaskini Raj" - I nagroda

Anna Kowalska - "Przyczynek do poznania właściwości fizyko- chemicznych wód w żródłach na północnym stoku Łysej Góry"

Krzysztof Gęborys - "Określenie właściwości fizyko-chemicznych wód przenikających przez korony i spływających po pniach jodeł w świętokrzyskim parku narodowym"

Edyta Basaj - "Analiza porównawcza właściwości fizyko-chemicznych wody potoku przepływającego przez ekosystem leśny i agroekosystem"

Romana Grudzień - "Wstępne wyniki badań właściwości fizyko-chemicznych wód przenikających przez korony i spływających po pniach sosen w rezerwacie Jaskinia Raj"

Anna Urbanek - "Holoceńskie przemiany lasów w Polsce"

Maryla Wasilewska - "Jakościowe i ilościowe zróżnicowanie opadu organicznego w drzewostanie jołowo-bukowym w świętokrzyskim parku narodowym"

Hubert Wróblewski - "Dynamika pyłu zawieszonego na tle warunków atmosferycznych w okresie trzech miesięcy 1999 roku"

Daniel Lenartowicz - "Wpływ temperatury w otoczeniu jaskini Raj na pionowy rozkład tego parametru w jej wnętrzu"

Justyna Kutyła - "Morfometria i rozmieszczenie wydm na terenie gminy Garbatka Letnisko"

1999

Jolanta Semak - "Zróżnicowanie wielkości spływu po pniu jodły (Abies alba Mill.) w Świętokrzyskim Parku Narodowym"

Hubert Wróblewski - "Sezonowa dynamika pyłu zawieszonego w powietrzu w centralnej części Gór Świętokrzyskich"

Daniel Lenartowicz - "Wpływ natężenia ruchu turystycznego na zmianę temperatury w jaskini Raj w maju 1997 roku"

Maryla Wasilewska - "Rozkład temperatury w hylosferze i pedosferze na północnym stoku Łysej Góry w ŚPN"

Aneta Kawecka - "Zmienność wielkości spływu po pniach buka (Fagus Silvatica L.) na Stacji Geoekologicznej Św. Krzyż"

Maciej Miernik - "Sezonowy rozkład tlenku węgla w powietrzu, w środkowej części Gór Świętokrzyskich"

Paweł Szcześniak - "Rola filmu w badaniach środowiska przyrodniczego regionu Gór Świętokrzyskich" - I nagroda

Ewelina Czarnecka - "Pionowy rozkład SO2 w hylosferze na Stacji Geoekologicznej Święty Krzyż"

Monika Kłaczyńska - "Pionowy rozkład ozonu troposferycznego w hylosferze na Stacji Geoekologicznej Święty Krzyż"

Edyta Basaj - "Właściwości fizyko-chemiczne cieków C4 i C5 na północnym stoku Łysej Góry"