MONITORING POWIETRZA I CHEMIZM OPADÓW
MONITORING LASÓW

Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, Rafał Podlaski, Hubert Wróblewski

CZĘŚĆ PIERWSZA - Monitoring powietrza i chemizm opadów
Marek Jóźwiak, Rafaf Koztowski, Hubert Wróblewski

Wprowadzenie               
Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń powietrza
- SO2
- NOX
- Pył zawieszony
- O3
Wpływ warunków meteorologicznych na poziom zanieczyszczeń powietrza
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu
Monitoring jakości powietrza
- Metody pomiaru zanieczyszczeń powietrza
- Jednostki
- Przeliczanie jednostek
- Metody automatyczne
- Metody pasywne
- Metody manualne
Szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza
- Uwagi wstępne              
- SO2
- NOX
- O3
- Pył zawieszony
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podloża
- Uwagi wstępne
- Metody badań
- Wyniki badań

CZĘŚĆ DRUGA - Monitoring lasów
Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, Rafał Podlaski

Wprowadzenie
Geograficzne zróżnicowanie warunków wzrostu, rozwoju, funkcji i bioprodukcji lasów w Polsce
- Definicje
- Regionalizacja przyrodniczo-leśna
Program monitoringu lasów
- Przepisy prawne
- Monitoring lasów w strukturze Państwowego Monitoringu Środowiska
- Struktura monitoringu lasów w Polsce
- Stałe Powierzchnie Obserwacyjne I rzędu
- Stałe Powierzchnie Obserwacyjne II rzędu
- Stałe Powierzchnie Obserwacyjne III rzędu (monitoring ekologiczny)
- Metodyka pomiarów i obserwacji oraz przykładowe wyniki monitoringu lasów w Polsce
- Czynniki stresowe powodujące defoliację
- Program obserwacji stosowany w monitoringu lasów
- Przydatność szacunkowej metody określania defoliacji w monitoringu lasów
- Zróżnicowanie poziomu uszkodzenia drzewostanów w Polsce
- Zróżnicowanie defoliacji drzew według form własności oraz według gatunków
- Zróżnicowanie defoliacji monitorowanych gatunków drzew według wieku drzewostanów
- Zróżnicowanie odbarwienia drzew według gatunków
- Zróżnicowanie uszkodzenia drzew według gatunków
Dynamika uszkodzeń drzewostanów
Najważniejsze symptomy i czynniki sprawcze uszkodzeń drzewostanów
Stan zdrowotny lasów w Polsce na tle stanu lasów Europy        
Ocena wpływu czynników środowiska na stan zdrowotny lasów
Monitoring depozycji zanieczyszczeń
- Monitoring jakości powietrza
- Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych, podkoronowych oraz roztworów glebowych
- Opady podkoronowe i roztwory glebowe
- Roztwory glebowe
- Metody analityczne
Literatura
Wykaz rysunków
Wykaz tabel