ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski

Wprowadzenie               
Europejska organizacja ICP IM
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce
Program pomiarowy
- Meteorologia A1
- Zanieczyszczenie powietrza B1                
- Chemizm opadów atmosferycznych [C1]
- Chemizm opadu podkoronowego [C2]
- Chemizm spływu po pniach [C3]
- Gleby [E1]                         
- Chemizm roztworów glebowych [F1]
- Wody podziemne [F2]
- Wody powierzchniowe — rzeki [H1]
- Wody powierzchniowe — jeziora [H2]
- Chemizm opadu organicznego [G1]
- Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej [J1]
- Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe) [J2]
- Uszkodzenia drzew i drzewostanów [K1]
- Epifity nadrzewne [M1]                              
- Metale ciężkie i siarka w porostach [D1]
- Fauna epigeiczna [O1]
- Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi [P1]
Założenia koncepcyjne zintegrowanego monitoringu w regionie świętokrzyskim
Literatura                          
Wykaz tabel
Wykaz rysunków