MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
MIGRACJE ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODOWISKU

Anna Rabajczyk

CZĘŚĆ PIERWSZA
Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych
Wprowadzenie
Woda w środowisku
- Uwagi wstępne
- Wody opadowe i ich charakterystyka
- Wody powierzchniowe i ich charakterystyka
- Wody podziemne i ich charakterystyka
Przepisy prawne regulujące kwestie dotyczące zasobów wodnych
Monitoring wód powierzchniowych      
- Wprowadzenie
- Badania i ocena stanu rzek
- Badania i ocena stanu jezior
- Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach
- Badanie i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych
- Badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych
- Badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich rodzajów wód powierzchniowych
Monitoring wód powierzchniowych — Morze Bałtyckie             
- Wprowadzenie
- Badania i ocena jakości środowiska morskiego Bałtyku
Monitoring wód podziemnych 
- Wprowadzenie
- Ocena jakości zwykłych wód podziemnych
- Badania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
- Monitoring jakości wód podziemnych w rejonie składowisk odpadów
- Monitoring wód gruntowych
Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Wprowadzenie
Źródła i rodzaje zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego
Migracja substancji w środowisku — cykle geochemiczne
Przemieszczanie zanieczyszczeń w gruncie
- Modele migracji zanieczyszczeń w gruncie
Przemieszczanie się zanieczyszczeń wraz z wodami podziemnymi
- Modele migracji zanieczyszczeń z wodami podziemnymi
Przemieszczanie się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych
- Modele migracji zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych
Podsumowanie
Literatura
Wykaz rysunków