MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Natural Environment Monitoring

1/93

KONCEPCJE

Alojzy Kowalkowski, Stanisław Piskorz
Conceptional foundations of the Świętokrzyski Region Monitoring

[Założenia koncepcyjne monitoringu Regionu Świętokrzyskiego]

Grzegorz Żarnowiecki, Jerzy Leszek Olszewski
Methodical assumptions of climatic monitoring in environment changed by man

[Założenia metodyczne monitoringu klimatu w środowisku zmienionym przez człowieka]

Elżbieta Kupczyk, Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa
Hydrological background of surface water monitoring

[Hydrologiczne podstawy monitoringu wód powierzchniowych]

Jan Prażak
The regional monitoring network of ordinary underground water quality in the Kielce province

[Sieć monitoringu regionalnego jakości zwykłych wód podziemnych w województwie kieleckim]

Artur Kasprzyk
Circulation of the pollutants in water environment of the Bobrzyczka river basin

[Migracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym w zlewni Bobrzyczki]

Andrzej Szlagowski
Changes of the natural environment caused by mining activity in regional and local monitoring

[Zmiany środowiska przyrodniczego spowodowane działalnością górniczą w monitoringu regionalnym i lokalnym]

Andrzej Kuliczkowski, Roman Pluta, Dariusz Zwierzchowski
Radiocontamination in human environment

[Radioaktywność w środowisku człowieka]

Alojzy Kowalkowski
Program of the Świętokrzyski Integrated Monitoring Geoecological Station

[Program Stacji Geoekologicznej Świętokrzyskiego Monitoringu Zintegrowanego]

Ryszard Kapuściński
Functions and organization of the pollution monitoring over the area of the Świętokrzyski National Park

[Funkcje i organizacja monitoringu skażeń na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego]

Ignacy Janowski
The Malik hill as an area of school excursions

[Góra Malik jako obszar wycieczek szkolnych]

METODY

Artur Prucnal
A detailed topographical survey of Malik near Chęciny

[Szczegółowe zdjęcie topograficzne Malika koło Chęcin]

Piotr M. Słomkiewicz
The determination high boiling aromatics hydrocarbons with gas chromatography method

[Oznaczanie wysokowrzących węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej]

Elżbieta Bezak-Mazur
The causes of errors in pollution analysis

[Przyczyny błędów w analizie zanieczyszczeń]

Bogdan Nędza, Tomasz Walasek
Computer-aided local monitoring

[Obsługa komputerowa monitoringu lokalnego]

WYNIKI

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa
Morphometric characteristics of the Bobrzyczka catchment

[Charakterystyka morfometryczna zlewni Bobrzyczki]

Andrzej Mochoń
Hydrochemical survey of the upper part of the Bobrzyczka catchment area in the Świętokrzyskie Mts
.
[Zdjęcie hydrochemiczne górnej części zlewni Bobrzyczki w Górach Świętokrzyskich]

Alojzy Kowalkowski, Małgorzata Ludwikowska
Soil catena on the southern slope of the Plebańska Mount in the Bobrzyczka river basin

[Katena gleb na południowym stoku Góry Plebańskiej w zlewni rzeki Bobrzyczki]

Alojzy Kowalkowki, Anna Świercz
Forest soil acidity changes under the influence of calcareous-cement industry emission in the Bobrzyczka river catchment

[Zmiana kwasowości gleb leśnych pod wpływem emisji przemysłu wapienniczo-cementowego w zlewni rzeki Bobrzyczki]

Alojzy Kowalkowski, Anna Świercz, Ewa Wieczorek
Changes of pine forest soil conditions under the influence of alcalic emission in the Kielce Carbonate Raw Material Exploitation Region

[Zmiany warunków glebowych w borach sosnowych pod wpływem emisji alkalicznych na terenach Kieleckiego Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych]

Jadwiga Barga-Więcławska, Beata Koszyk
Anthropogenic determinant of changes in Malacofauna on stone quarry dumps Ostrówka and Olowianka and in the Reserve Świnia Góra, Kielce province

[Antropogeniczne uwarunkowanie zmian malakofauny na hałdach kamieniołomów Ostrówki i Ołowianki oraz w rezerwacie Świnia Góra w województwie kieleckim]

Andrzej Leśniak
Soil animals monitoring in the forests of Poland

[Monitoring zwierząt glebowych w lasach Polski]

Stanisław Huruk
Monitoring of the epigeic fauna of the fields of the Świętokrzyski Region

[Monitoring fauny epigeicznej pól Regionu Świętokrzyskiego]

Bożena Wójtowicz
Environmental monitoring — education for all

[Monitoring środowiska-edukacja dla wszystkich]