MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Natural Environment Monitoring

10/09

KONCEPCJE

Marek Jóźwiak
Contemporary processes occurring in the geoecosystem of the central part of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains

[Współczesne procesy zachodzące w geoekosystemie w centralnej części Gór Świętokrzyskich]

METODY

Tomasz Śnieżek, Anna Degórska
Passive method measurement of air pollution in air quality assessment in Poland
[Pasywna metoda pomiaru wybranych zanieczyszczeń powietrza na potrzeby oceny jakości powietrza w Polsce]

Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński
Possible uses of red hybryd of California (Eisenia foetida Sav.) for industrial organic wastes utilization
[Możliwości wykorzystania czerwonej krzyżówki kalifornijskiej (Eisenia foetida Sav.) do utylizacji odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego]

Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska
Efficiency and selectivity of reagents used to chemical fractionation of heavy metals in environmental solid sample
[Efektywność i selektywność odczynników wykorzystywanych do chemicznego frakcjonowania metali ciężkich w stałych próbkach środowiskowych]

WYNIKI

Anna Degórska, Stanisława Górska
Modification of polycyclic hydrocarbons concentration in precipitation by forest trees at Puszcza Borecka

[Modyfikacja zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w opadach przez drzewostan w Puszczy Boreckiej]

Małgorzata Anna Jóźwiak
Possible uses of epiphytes for air pollution assessment in the central part of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains

[Możliwości wykorzystania epifitów do oceny zanieczyszczenia powietrza w ekosystemie leśnym w centralnej części Gór Świętokrzyskich]

Rafał Kozłowski
Determining the role of fog deposits as conditioners of throughfall volume

[Określenie roli osadów mgielnych w kształtowaniu opadu podkoronowego]

Zdzisław Prządka
Comparison of evaporation estimation results for Łękuk lake obtained by calculated and measurement methods

[Porównanie wyników oceny parowania jeziora Łękuk uzyskanych metodą obliczeniową i pomiarową]

EDUKACJA

Maciej Jóźwiak
Carbone capture and storage (CCS) – legal regulations

[Podziemne składowanie dwutlenku węgla (CCS) – regulacje prawne]