Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Regional Monitoring of Natural Environment

5/04

Marek Jóźwiak
Alojzy Kowalkowski - profesor, badacz, wychowawca

Koncepcje

Alojzy Kowalkowski
Rozpoznawanie i klasyfikacja wytworzonych w środowisku peryglacjalnym i ekstraperyglacjalnym stref przekształceń i glebopokryw stokowych

Hans-Peter Blume, Manfred Bölter
Antarktyczne i arktyczne gleby jako siedliska dla organizmów

Klaus-Dieter Jäger, Dietrich Kopp
O czasie powstania i środowisku kształtowania gleb przemytych (lessive) w Europie środkowej

Metody

Kazimierz Tobolski
Kryterium geologiczne w badaniach zbiorników akumulacji biogenicznej

Wyniki

Martin Armbruster, Karl-Heinz Feger
Czasowe trendy składu chemicznego opadów, roztworów glebowych i wód strumieni w dwu zalesionych zlewniach w Czarnym Lesie i we wschodnich Rudawach (Niemcy)

Anna Budek, Leszek Starkel
Poziom organiczny w profilu stożka napływowego z pogranicza okresów borealnego i atlantyckiego w Podgrodziu nad Wisłoką

Józef Borowiec
Skład makro- i mikropierwiastków we frakcjach granulometrycznych z poziomów genetycznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystych Polski wschodniej (II-ga seria badań)

Zygmunt Brogowski, Jolanta Raczuk
Ultrastruktury powierzchni ziarn piasku gleby brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku strefy moreny czołowej

Marek Degórski
Geograficzne zróżnicowanie gleb bielicowych borów środkowej i północnej Europy

Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski
Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich

Krystyna Konecka-Betley
Rzeźba powierzchni ziarn kwarcu z reliktowych zwietrzelin typu terra rossa i terra fusca osłony Gór

Arno Semmel
Peryglacjalna przeszłość i geologiczna teraźniejszość gleb Średniogórza Niemieckiego