MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Natural Environment Monitoring

14


PRZEDMOWA

RADA REDAKCYJNA

KONCEPCJE

CONCEPTIONS

 

Roman Cieśliński                                                                                                                                                          

Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną                                                                                    

[Projected changes in the hydrological conditions of the Vistula Lagoon under influence of new navigable channel through the Vistula Spit]

 

Marian Harasimiuk, Justyna Warowna, Grzegorz Gajek                                                                                          

Zróżnicowanie krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły        

[Projected Geopark Małopolska Gap of Vistula River landscape’s diversification]

 

Jóźwiak Małgorzata Anna, Jóźwiak Marek                                                                                                 

Rola porostów jako biowskaźników w waloryzacji środowiska przyrodniczego                

[The role of lichens as bioindicators in valorisation of environment]

 

METODY

METHODS

 
Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek                                                

System zapewnienia jakości wyników pomiarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach atmosferycznych na Stacji KMŚ Puszcza Borecka                                                  

[The quality assurance and quality control system of pollutants measurements in wet deposition at the Puszcza Borecka Station]

 

WYNIKI

RESULTS

 

Agnieszka Bąbelewska                                                                                                                                              

Wpływ dwutlenku siarki z aglomeracji częstochowskiej na stopień zakwaszenia kory Pinus sylvestris L. rezerwatów leśnych „Zielona Góra” i „Sokole Góry” (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 

[The impact of sulphur dioxide from Częstochowa Agglomeration on acidity degree of Pinus sylvestris L. bark of „Zielona Góra” and „Sokole Góry” Nature Reserves (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska]

 

Witold Bochenek, Justyna Dedo, Wojciech Marczewski                                                                               

Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Beskidów i Pogórzy w latach 2001–2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS       

[Differentiation of duration and thermal conditions of the vegetation season in the Beskid Mts. and Carpathian Foothill on the GLDAS database in the period 2001–2011]

 

Izabela Bojakowska, Aleksandra Sztuczyńska, Bogusław Wiłkomirski                                                 

Zmienność WWA w profilu pionowym w torfowiskach Otalżyno, Huczwa i Stoczek

[PAH Variability in Vertical Profiles from Otalżyno, Huczwa and Stoczek Peatland Sites]

 

Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak                                                                                                                   

Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego a trofia wód              

[Crustacean zooplankton of harmonious lakes in Wigry National Park and relationship with the trophic state]

 

Krzysztof M. Kożuchowski                                                                                                                                       

Ocena higroklimatycznych warunków wegetacji w Polsce                                                                          

[Crustacean zooplankton of harmonious lakes in Wigry National Park and relationship with the trophic state]

 

Robert Kruszyk, Bernard Okoński, Paweł Strzeliński                                                                                   

Wstępne wyniki badań nad transformacją właściwości fizycznochemicznych opadów atmosferycznych w drzewostanie dębowo-sosnowym w czasie pojedynczych epizodów opadowych (Puszcza Zielonka)                                                                                                              

[Preliminary results of research on transformation of physical and chemical properties of rainfall in pine-oak forest stand for discrete rainfall episodes (Puszcza Zielonka)]

 

Jacek Tylkowski                                                                                                                                                                           

Charakterystyka rocznej temperatury powietrza, termicznych pór roku i sezonu wegetacyjnego w Dziwnowie                                                                                                           

[Characteristics of annual air temperature, thermal seasons and the vegetation seasons in Dziwnów]

 

EDUKACJA

EDUCATION

 

Bogusław Wiłkomirski                                                                                                                                             

Historia bioindykacji                                                                                                                                                   

[History of bioindication]

 

Ilona Żeber-Dzikowska                                                                                                                                       

Projekt edukacyjny elementem integrującym wiedzę o regionie, krajobrazie, turystyce i ochronie przyrody                                                                                                                                                

[The educational project as a part of integrating the knowledge of the region, landscape, tourism and nature conservation]

 

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE                                                                                                                     

FIGURES AND PHOTOS IN COLOUR