ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W POLSCE

Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów
z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza

Andrzej Kostrzewski
Aktualny stan realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego i jego znaczenie w ochronie środowiska przyrodniczego Polski

Małgorzata Mazurek
Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 2000

Walter Seidling, Richard Fischer, Martin Lorenz, Wim De Vries, Józef Wójcik
Aufbau, Methoden und Ergebnisse der europaweiten Waldzustandserfassung unter UN/ECE und Europäischer Union

Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Agnieszka Gałuszka
Współczesne trendy w metodyce badań geochemii środowiska, zarys problematyki

Jacek Walczewski
Ocena jakości powietrza w świetle wymagań Unii Europejskiej

Anna Monika Tomaszewska, Jolanta Godłowska
Ocena wstępna jakości powietrza w woj. świętokrzyskim, przystosowanie systemu monitoringu jakości powietrza do standardów Unii Europejskiej

Stanisław Świadek
Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w świetle aktualnie obowiązujących norm krajowych

Andrzej Żyromski
Ocena tendencji zmian warunków termicznych i opadowych Kielc

Monika Jesionowska
Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych metodą standardową i przy pomocy stacji automatycznej Vaisala w Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie

Zdzisław Prządka
Zmiany ekstremalnych wartości elementów klimatu na Stacji Puszcza Borecka w latach 1994-2000

Joanna Uscka, Kazimierz Marciniak, Gabriel Wójcik, Marek Kejna
Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1996-2000

Marek Kejna, Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Joanna Uscka
Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994-2000

Józef Szpikowski
Warunki meteorologiczne jako punkt wyjścia do oceny funkcjonowania geoekosystemu (Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie, rok 2000)

Jerzy Walaszek, Andrzej Radomski
System ciągłego monitorowania stanu powietrza jako element zarządzania środowiskiem w Cementowni „Ożarów” S.A.

Maciej Major
Wpływ opadów atmosferycznych na chemizm roztworów glebowych w zlewni zagłębienia bezodpływowego (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta, rok hydrologiczny 2000)

Barbara Walna
Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2000 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym na tle badań w latach poprzednich

Stanisław Małek, Piotr Wężyk
Metale ciężkie w opadach atmosferycznych docierających do powierzchni otwartych i drzewostanów na podstawie powierzchni monitoringowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1997-1999

Robert Kruszyk
Zróżnicowanie przestrzenne właściwości fizykochemicznych spływu po pniach sosny zwyczajnej w zespole Pino-Quercetum, zlewnia Jeziora Czarnego, Pomorze Zachodnie

Rafał Kozłowski
Dopływ składników mineralnych z opadem atmosferycznym do dna lasu na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Święty Krzyż (Góry Świętokrzyskie)

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa
Projekt monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego otulinie

Carsten Lorz
Gewässerversauerung, ein Thema von gestern? Zur Notwendigkeit von LangzeitñMonitoring, ereignisbezogenem Monitoring und Modellierung für ein Mittelgebirgseinzugsgebiet

Alojzy Kowalkowski
Gleba jako ciało przyrodnicze - wskaźnik klimofaz geo- i pedostratygraficznego rozwoju powierzchni Ziemi

Alojzy Kowalkowski, Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski
Pedogeniczne czynniki procesów zakwaszania wód w ekosystemie leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Małek Stanisław, Szpiech Maciej
Zmiany koncentracji metali ciężkich oraz wapnia i magnezu w glebach na wybranych powierzchniach w Bieszczadach w okresie 1987-1997

Eugeniusz Nowocień, Bogdan Podolski, Rafał Wawer
Wstępne badania podatności różnych gatunków gleb na erozję wietrzną w warunkach symulowanego wiatru

Tomasz Gidziński
Dział wód podziemnych a dział topograficzny na przykładzie zlewni rzeki Utraty

Ewa Pilichowska-Kazimierska, Bogusław Kazimierski
Zadania monitoringu w śledzeniu skutków zmian stosunków wodnych w obrębie parków narodowych - przykład Kampinoskiego Parku Narodowego

Grażyna Michalska
Zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych wód podziemnych w zlewni Chwalimskiego Potoku (górna Parsęta, Pomorze Zachodnie)

Tadeusz Ciupa, Jan Prażak
Funkcjonowanie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce

Bochenek Witold, Gil Eugeniusz
Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku

Janusz Ostrowski, Monika Zaniewska
Dynamika obiegu wody w małych zlewniach IMGW i ZMŚP (1994-2000)

Zbigniew Pasierski
Wyniki wieloletnich badań eksperymentalnych elementów bilansu wodnego w warunkach silnej antropopresji

Kinga Hildebrandt
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki w rejonie Stacji Bazowej Koniczynka

Elżbieta Janowska
Rośliny zielne jako wskaźniki przemian środowiska w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”

Grażyna Michalska
Dostawa atmosferyczna, krążenie i odpływ nutrientów ze zlewni rolniczej (Chwalimski Potok, górna Parsęta)

Małgorzata Strzyż, Janina Wrońska
Funkcjonowanie geokompleksów świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny a zanieczyszczenie powietrza

Anna Świercz
Wybrane właściwości fizykochemiczne oraz metale ciężkie w glebach brunatnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ryszard Twarowski, Jan Błachuta, Ewa Liana
Ocena depozycji ładunków zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych wniesionych do zlewni głównych rzek Polski

Henryka Wojtczak
Chemizm wód Strugi Toruńskiej w rejonie Stacji Bazowej Koniczynka