MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Natural Environment Monitoring

2/94

KONCEPCJE

Marek Jóźwiak
The regional monitoring erosion — assignments and methods

[Regionalny monitoring erozji - zadania i metody]

Tymoteusz Wróblewski
Conception of the regional geological inspection - a instrument of the geoecological litosphere monitoring

Koncepcja regionalnej inspekcji geologicznej - narzędzia ekogeologicznego monitoringu litosfery]

Piotr M. Słomkiewicz, Jan A. Zdenkowski
The project of organisation of environmental laboratories system working on water pollution

[Projekt organizacji specjalistycznej sieci laboratoriów środowiskowych oznaczających zanieczyszczenia wody na terenie województwa kieleckiego]

METODY

Elżbieta Bezak-Mazur, Anna Rabajczyk
Correlation between the concentration of Pb, Cd and Ni and the values of pH in water and in sediments of the Lubizanka River

[Korelacje między zawartością ołowiu, kadmu i niklu a wartościami pH w wodach i osadzie dennym rzeki Lubrzanki]

Jerzy Oszczudłowski
Some aspects of the determination of polyaromatic hydrocarbons in water by gas chromatographic method

Wybrane aspekty oznaczania stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą chromatografii gazowej]

Piotr M. Słomkiewicz
Technological problems of treatment sludge cakes from municipal wastewater

[Technologiczne zagadnienia wykorzystania szlamów pofermentacyjnych z komunalnych oczyszczalni ścieków]

Janusz Braziewicz, Ewa Braziewicz, Sławomir Chojnacki, Marek Pajek, Jacek Semaniak
X-ray analysis of environmental samples

[Analiza rentgenowska próbek środowiskowych]

Alojzy Kowalkowski
Methodics of quantitative and qualitative investigation of features of litterfall in the Geoecological Station Święty Krzyż and Góra Malik

[Metodyka badań jakościowo-ilościowych cech opadu organicznego na Stacjach Geoekologicznych Święty Krzyż i Góra Malik]

WYNIKI

Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Hanna Rzepka
Velocity and direction of wind on Święty Krzyż

[Prędkość i kierunek wiatru na Świętym Krzyżu]

Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Agata Pułanik
Visibility on the Święty Krzyż

[Widzialność na Świętym Krzyżu]

Marcin Kos, Genowefa Kowalczewska, Jan Prażak
Report of the investigations of groundwater quality in the monitoring network of Kielce's Province

[Raport z wyników badań jakości wód podziemnych w sieci monitoringu regionalnego w województwie kieleckim]

Alojzy Kowalkowski, Józef Kocoń
Pedolithogenic catena of residual red weathering of devonian limestone and fluvioglacial sands on Malik Hill

[Katena pedolitogeniczna z rezydualnych czerwonych zwietrzelin wapieni dewońskich i piasków wodnolodowcowych na wzgórzu Malik]

Jadwiga Barga-Więcławska
Land snail complexes (Gastropoda terrestria) as an element of environment monitoring at Święty Krzyż and on Mount Malik

[Zespoły ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) jako składnik monitoringu środowiska na Świętym Krzyżu i na Górze Malik]

Andrzej Leśniak
Carabidae Col. communities monitoring on stands Święty Krzyż and Malik Mounts

[Monitoring zgrupowań Carabidae (Col.) na powierzchniach Święty Krzyż i Góra Malik]